Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Tasa-arvolain soveltaminen kunnallisia toimielimiä valittaessa

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskeva tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisessa toiminnassa tulee kunnanvaltuustoa lukuunottamatta olla vähintää 40 % naisia ja vähintää 40 % miehiä.

Sääntö kuuluu seuraavasti: "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu."

Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymä toimielimiä lukuunottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kuntalain 40 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat:

  • valtuusto
  • kunnanhallitus ja sen jaostot
  • tarkastuslautakunta ja sen jaostot
  • lautakunnat ja niiden jaostot
  • valiokunnat ja niiden jaostot
  • johtokunnat ja niiden jaostot sekä
  • toimikunnat.

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lainmukainen kiintiö on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.Oikeuskäytännössä on katsottu, että tasa-arvolain 4 a § mukainen vaatimus sukupuolten edustuksesta koskee myös kunnan päätöstä, jolla se valitsee edustajia kuntayhtymän toimielimeen. Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %. Vaatimuksen toteutumista laskettaessa on syytä ensin laskea, kuinka paljon 40 % on toimielimen jäsenmäästä. Jos luvuksi tulee murtoluku, se on korotettava ylempää kokonaislukuun, joka osoittaa naisten tai miesten vähimmäsmäärän toimielimissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tasa-arvolain määräykset tiedokseen ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)