Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Tarkastuslautakunnan valitseminen

KNGDno-2021-167

Valmistelija

 • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaisesti valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

 1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
 2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
 3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
 4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
 5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
 6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

 

Kuntalain 75 §:n mukaisestiVaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

 1. kunnanhallituksen jäsen
 2. pormestari ja apulaispormestari
 3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
 4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
 5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Voimassa olevan kunnan hallintosäännön mukaan lautakunnassa on 5 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

 1. valitsee tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikaudeksi ja
 2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)