Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Talouden toteuma 1.1. - 31.5.2021

KNGDno-2020-504

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.

Talouden toteutuminen 1.5.-31.5.2021

Laskennallinen käyttöaste toukokuun lopussa on 41,7 %, palkkojen osalta 39,4 %.

Toimintatuottoja on kertynyt toukokuun loppuun mennessä 2 284 000 €, joka on 44,7 % talousarviosta.

Toimintakuluja on kirjattu 18 270 000 euroa, käyttöaste 42,1 %, kasvua edelliseen vuoteen 7,2 %. Palkkamenot 31.5. toteutuman mukaan 2 560 000 euroa,  käyttöaste on 38,7 %, alle budjetin noin 46 000 euroa.

Toimintakatteeksi muodostuu 15 987 000 euroa, käyttö-% 41,8. Kate on noin 1,2 miljoonaa heikompi kuin toukokuussa 2020. Kasvu johtuu pääasiassa palvelujen ostojen 1,0 miljoonan kasvusta. Perusterveydenhuollon menojen kasvu on n. 0,3 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon menot on noin 0,3 miljoonaa euroa suuremmat kuin toukokuussa 2020. Essote ky:n tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen mukaan kunnan maksuosuus vuonna 2021 tulee olemaan noin 25 miljoonaa euroa (talousarvio 21: 25,6 miljoonaa) jossa kasvua tilinpäätökseen 2020 noin 0,8 miljoonaa euroa.

Verotulokertymä toukokuun lopussa on 9 403 000 euroa, budjetista 46,3 %. Viime vuoden toukokuun tilityksiin verrattuna kasvua on 1,5 miljoonaa euroa, kasvu johtuu pääosin kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumisesta, sekä yhteistöverojen 10 %-yksikön jako-osuuden kasvusta.

Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 8 001 000 euroa, budjetista 41,5 %.

Vuosikatteeksi muodostuu 1 400 000 euroa, Kuukauden sumu-poistoja kirjantuu 651 000 euroa., joten ylijäämäksi muodostuu noin 770 000 euroa.

Liitteenä on tuloslaskelma 1.1.-31.5.2021 sekä vastuualueraportit graafisena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden toteutumaraportin 1.1.-31.5.2021 ja kuulee lisäksi talouspäällikön esittelyn vuoden 2022 talousarvion raamista ja valmistelutilanteesta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)