Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Lyhennysvapaa lainoista / Kangasniemen vuokratalot Oy

KNGDno-2017-82

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallitus on 28.4.2021 pitämässään kokouksessa keskustellut Kangasniemen Vuokratalojen heikosta taloudellisesta tilanteesta. Tyhjien asuntojen määrä on edelleen suuri ja se vaikeuttaa huomattavasti yhtiön asioiden hoitoa. Pakollisten pientenkin korjausten suorittaminen alkaa olla vaikeaa ja tänä vuonna rahat ei tällä vuokrausasteella tule riittämään lainojen hoitoon.

Edellisten vuosien tapaan Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallitus on päättänyt pyytää myös Kangasniemen kunnalta tertiäärilainoille lyhennysvapaata vuoden 2021 lainanlyhennyksistä. Kangasniemen kunnan lainojen lyhennysten määrä vuonna 2021 on 69.961,25 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Kangasniemen Vuokratalot Oy:lle lyhennysvapaata vuoden 2021 lainanlyhennyksestä.

Päätös

Markku Kuusjärvi ja Tapio Viljanen jääväsivät itsensä asian käsittelystä. Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Markku Kuusjärvi, Tapio Viljanen

Tiedoksi

Kangasniemen Vuokratalot Oy, pääkirjanpitäjä

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.