Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Lisämaan ostotarjous / Laine

KNGDno-2021-504

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

xxxx xxxxx ovat tehneet kunnalle ostotarjouksen noin 1600 m2:n suuruisesta määräalasta, joka tulisi lisämaaksi heidän nykyiseen omakotitonttiinsa osoitteessa xxxxxxxx. Nykyinen tontti on pinta-alaltaan 1836 m2, mutta muodoltaan kapea, eikä sille pysty sijoittamaan enää uusia talousrakennuksia siten, että esim. ajoneuvoliikenne olisi mahdollista oman tontin kautta.

Lisamaalla on huomattava merkitys myös asumisviihtyvyyden kannalta, koska kunnan maan puolella on hyvin tiheäkasvuinen varjostava kuusimetsä. Alueella ei ole asemakaavaa, mutta voimassa olevassa yleiskaavassa se on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (kaavamerkintä AP).

Tarjouksen jättäneet ovat tarjoutuneet maksamaan lisämaan maapohjasta 1,50 €/m2. Alueella oleva hakkuukelpoinen arvopuusto jäisi kuitenkin edelleen kunnan haltuun, jolloin kunta voisi sen poistaa tai harventaa oman aikataulunsa mukaisesti. Hinta vastaa kunnan edullisimpien asemakaavoitettujen omakotitonttien hintaa, joten sitä voidaan pitää hyväksyttävänä alueen sijainti ja kaavoitustilanne huomioiden. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy ostotarjouksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä Uudistalonmäki-nimisestä tilasta 213-420-2-203 karttaliitteesssä osoitetun noin 1600 m2:n suuruisen määräalan xxxx xxxxx lisämaaksi heidän ennestään omistamaansa tilaan xxxx xxxxx. Määräalan hinta on 1,50 €/m2 eli 2400,00 €. Alueella oleva hakkuukelpoinen arvopuusto jää kuitenkin kunnalle. Ostajat vastaavat määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ostotarjouksen jättäneet, Jouko Romo, Marja Iikkanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)