Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain 18 § mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrä varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025.

Kangasniemen hallintosäännön § 79 mukaan Kangasniemen kunnanvaltuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa ja valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuusto sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1. valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi

2. määrää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja valtuuston sihteerinä toimivan viranhaltijan valtuustokaudelle 1.8.2021-31.5.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)