Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Kunnanvaltuuston kokouksista tiedottaminen

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan hallintosäännön § 84 mukaisesti kunnanvaltuusotn kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 5 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksesa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokouskutsu on kunnan verkkosivujen ja ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Kangasniemen kunnallislehdessä siten, että kokouskutsussa on julkaistu kokouksen asialista tarpeellisin osin. Käytännössä esityslistan saaminen lehteen on Kunnallislehden uusien ilmoitusaikataulujen johdosta haasteellista. Jos Kunnallislehteen tehtäisiin valtuuston kokouksista julkaisu, jossa asialistan osalta viitataan kunnan kotisivuilta löytyvään linkkiin, helpoittaisi se lehti-ilmoittamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston kokouksesta tiedotetaan kunnan kotisivuilla. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan Kangasniemen kunnallislehdessä, jossa asialistan osalta viitataan kunnan kotisivuihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)