Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Kunnanjohtajan viran sijaistaminen

KNGDno-2017-244

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Risto Nylund on ilmoittanut 7.1.2021 päivätyllä kirjeellä irtisanoutuvansa Kangasniemen kunnan kunnanjohtajan virasta siten,​ että viimeinen virassaolopäivä on 31.7.2021. Risto Nylund jäi vuosilomalle 7.5.2021, eikä palaa virkaansa ennen irtisanoutumista. Uusi kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen aloittaa virassa 19.7.2021. Voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan sijaistamisen johdosta ajalle 10.5.2021-18.7.2021 hallintojohtajan kokonaispalkaksi 7142,19 euroa. 

Päätös

Sari Linturi-Sahlman ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Sari Linturi-Sahlman on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Sari Linturi-Sahlman on asianosainen.

Puheenjohtaja toimi tämän pykälän osalta pöytäkirjanpitäjänä ja pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hallintojohtaja, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.