Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Keskusvaalilautakunnan valitseminen

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalilain 13 § mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Valtuuston toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 muuta jäsentä sekä tarpeellinen määä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava väintää 5. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisessä kunnallisvaalissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työkentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

  1. valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä valtuuston toimikaudeksi
  2. nimeää varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; ja
  3. asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)