Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

KNGDno-2021-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Käräjäoikeus varaa kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten lukumäärästä.

1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n (675/2016) mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.

Oikeusprosessien keventämisestä annetun lainmuutoksen (voimaan 1.1.2019) johdosta lautamiesistuntojen määrä käräjäoikeudessa on vähentynyt merkittävästi ja käräjäoikeus esittää Kangasniemen kunnan lautamiesten uudeksi määräksi 1 henkilöä nykyisen 2 sijaan.

Valittavien lautamiesten osalta käräjäoikeus kiinnittää huomiota siihen, että lautamiesten tulee olla motivoituneita tehtävään ja valmiita tulemaan täsmällisesti useammankin päivän kestäviin istuntoihin

Lausunto tulee toimittaa sähköisesti käräjäoikeudelle viimeistään 16.4.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa asiaan.

Päätös

Kangasniemen kunnanhallitus katsoo, ettei lautamiesten lukumäärää tulisi vähentää toiminnan haavoittuvuuden vuoksi.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Käräjäoikeuden lautamiehistä säädetyn lain (675/2016) 4 §:n mukaisesti kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jos pääkäsittely on kesken 1 momentissa säädetyn toimikauden loppuessa, lautamiehen tehtävä jatkuu, kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja
kielijakaumaa.

Lain 3 §:n mukaisesti kääjäoikeuden lautamiesten lukumäää vahvistaa oikeusministeriö. Oikeusministeriö on päätöksellään 28.4.2017 vahvistanut Kangasniemen kunnasta valittavien lautamiesten määräksi 2. Kunnanhallitus on antanut lausunnon esityksestä vähentää käräjämiesten lukumäärää. Päätös käräjämiesten lukumäärästä saataneen kesäkuun loppuun mennessä, mutta tuomioistuinviraston virkamiesvalmistelusta lähtenyt esitys on, ettei Kangasniemen käräjämiesten lukumäärää supisteta, joten kunnanhallituksen esityksen on, että kunnanvaltuusto valitsee kaksi käräjäoikeuden lautamiestä. Jos päätös on esityksen vastainen, tulee kunnanvaltuuston valita vain yksi käräjäoikeuden lautamies.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi (2) käräjäoikeuden lautamiestä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi Etelä-Savon käräjäoikeuteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)