Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Kangasniemen kunnan edustajien valinta Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen 10 §:n mukaisesti jäsenet valitsevat edustajansa edustajien kokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäenkunnalla on 1 edustaja kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2500 asukasta kohden. Kullekin edustajalle tulee valita henkilökohtainen varajäen.

Edustajainkokouksessa on kullakin läsnälevalla edustajalla yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. Edustajainkokouksen kutsuu koolle maakuntahallitus. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle.

Lakia naisten ja miesten välisestätasa-arvosta on noudatettava kunnan valitessaan edustajia edustajainkokoukseen.

Kangasniemen kunnanvaltuuston tulee valita 3 edustajaa Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen. Kullekin edustajalle tulee valita
henkilökohtainen varajäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kolme (3) kokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)