Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Ikääntyvän asumisen toimenpideohjelman erityisavustuksen myönteinen päätös

KNGDno-2021-203

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Tulla, sari.tulla@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kirjastonjohtaja Sari Tulla on neuvoston kokouksessa 11.5.2021 kertonut vireilläolevasta ympäristöministeriön hankerahalla toteutettavasta hankkeesta. Kokouksen jälkeen kuntaan on tullut tieto, että hankehakemus on hyväksytty ja Ympäristöministeriö on valtionavustuslain (688/2001) mukaisena valtionapuviranomaisena myöntänyt 24.5.2021 Kangasniemen kunnan sivistys- ja hyvinvointitoimelle Kangasniemi – Ikäihmisten viriketupa -hankkeelle avustusta 40 000 €.  Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2021-31.10.2022. Hankkeen esittelyssä kerrotaan: 

"Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä (Essote ky) hoitaa Kangasniemen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Kangasniemen kunnan asukkaista yli kolmannes on yli 65-vuotiaita. Ikäihmisten hyvinvointia tukeva ennakoiva työ kuuluu sivistys- ja hyvinvointitoimen alaisuuteen.  Yhtenä toiminnan tavoitteena on taata ikäihmisille virikkeellisen asuinympäristö ja tukea heidän yhteisöllisyyttään ja osallisuuttaan.

Essote ky:n alueella on palvelurakennetta uudistettu ja kevennetty, jotta ikääntyvässä maakunnassa yhä useampi pärjäisi kotona mahdollisimman pitkään. Palvelurakenteen kehittämisen tarkoituksena on osallistaa ikääntyneitä aktiivisiksi kuntalaisiksi yhteisöllisillä toimintatavoilla.

Kangasniemen kunnassa on ns. Ikäihmisten kampusalue. Alueella järjestetään ikäihmisten palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista.  Alueella on myös vuokrataloja, joihin asiakas voi hankkia kotihoitoa tarpeidensa mukaan. Alueella asuu noin 100 ikäihmistä.

Alueella ei ole tällä hetkellä kokoontumistiloja eikä yhteisöllistä toimintaa. Viriketupatoiminnan tarkoituksena on korjata tämä puute. Tila sijoitetaan Ikäihmisten kampusalueelle, mutta toimintaan voivat osallistua kaikki Kangasniemen kunnan ikäihmiset.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Ikäihmisten kampusalueen ikäystävällisyyttä, lisätä asumisviihtyvyyttä, lisätä osallisuutta tukevaa toimintaa ja toteuttaa konkreettinen kokoontumispaikka. Lisäksi haluamme luoda Kangasniemen kuntaan uutta, virtuaalista toimintaa myös ikäihmisille.

Hankkeen kokonaiskustannus on 66700 €, josta omarahoitusosuus on 26700 €. Hankehakemus, Ympäristöministeriön myönteinen erityisavustuspäätös sekä Esoten lausunto ovat liitteinä.

Kunnanhallitus tulee kokouksessaan 14.6.2021 käsittelemään hankkeen omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuuden kattamiseksi esitetään käytettäväksi kunnan vuosina 2005 sekä 2014 Valtionkonttorin myöntämien Elli Partin ja Veijo Viljakaisen kuolinpesien varojen käyttöä. Silloin, kun ilman omaisia kuolleen omaisuutta ei pysytetä valtiolla eikä sitä luovuteta perinnönjättäjän läheiselle, omaisuus luovutetaan Valtiokonttorin linjauksen mukaan hakemuksesta perinnönjättäjän kotikunnalle. Jos kuolinpesässä on huomattava määrä rahavaroja, osa niistä pysytetään valtiolla. Kuolinpesään kuuluva kiinteä omaisuus luovutetaan hakemuksesta kiinteistön sijaintikunnalle. Omaisuuden luovuttamisen ehtona on, että kunta esittää omaisuudelle sosiaalisen tai kulttuuriin liittyvän käyttötarkoituksen. Valtionkonttorin päätöksessä vuonna 2005, varat on haettu käytettäväksi vanhusten asumispalvelujen ja avohuollon kehittämiseen ja vuonna 2014 käytttäväksi vanhusten päivätoiminnan tukemiseen. Varoja on jäljellä taseessa yhteensä 27 802,67 euroa. Yhteensä kunnalla oli eri stipendi-, testamentti- ja valtionkonttorilta saatujen kuolinpesien rahastoissa yhteensä 663153,51 euroa vuoden 2020 tilinpäätöksessä."

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 24.5.2019 § 15 ottanut kantaa seuraavasti rahastojen käyttöön: 

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää lausunnossaan kunnanhallitukselle, että

 • Rahastojen hallinta (myös muut kunnan rahastot) vastuutetaan hallintopäällikölle.
 • Viranhaltija hakee uusia rahastoja valtiolta ja näiden käyttö määritellään tasapuolisesti kaikille ikäryhmille ja väestöryhmille. Näin yksi henkilö valmistelee uusien rahastojen hakemisen ja kokonaisuus säilyy yhdellä viranhaltijalla hallinnassa. Myös vammaiset, lapset yms erityisryhmät tulisi paremmin huomioiduksi. 
 • Varojen käytössä ja hakemisessa huomioidaan toteutuksen ja käytön seuranta (yhdistykset / essote).
 • Rahastojen varoja ei käytetä lakisääteisten palveluiden toteuttamiseen.
 • Vähävaraisuutta tulkittaessa mahdollistetaan enemmän  kokonaisharkintaa (enemmän harkintavaltaa varallisuuden jakamiseen. )
 • Osa-avustamisen mahdollisuus. 
 • Rahastojen käyttöön aktiivisuutta siten, että pääomat pienemmissä rahastoissa käytetään 10 vuoden aikana.

Lisäksi toivotaan, että käytettävissä olevia varoja voidaan käyttää myös yleisemmin väestön virkistykseen, mm. uimahalliretkiin, päivätoiminnan kehittämiseen.

Elli Partin rahaston käytöstä ehdotetaan, että rahastolla mahdollistetaan

 • toimintakeskuksen väen osallistuminen "Arjen suola" -koulutuksiin.
 • rahastosta myönnettäsiin vaatehankintoihin tukea.
 • virkistystä yksin asuville vanhuksille, jotka eivät osallistu Essoten järjestämään toimintaan.

Veijo Viljakaisen rahastosta ikäihmisten päivätoimintaan hankittaisiin teknisiä välineitä: tietokone, tabletteja väen käyttöön ja videotykki. Rahaston varoilla turvattaisiin avoimen päivätoiminnan toiminta.  

S-L Viinikaisen rahaston varat esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan ikääntyvien kehitysvammaisten virkistykseen.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto esittää, että Leena Reinikaisen rahastonvaroilla perustettaisiin ja palkattaisiin osa-aikainen koordinaattori (Vert. Kangasniemen Ev.lut seurakunnassa perustettu II diakonin virka Aino Suuroesen testamentin varoin vanhustyöntukemiseen). Rahaston varoja käytettäisiin myös toiminnan järjestämiseen. Tarkoituksena olisi vanhusten ja vammaisten yksinäisyyden poistaminen ja virkistymisen tukeminen. Näin välillisesti tuettaisiin kotona asuvia vanhuksia.  Koordinaattorin tehtävä olisi organisoda vapaaehtoisia ja järjestöjen väkeä vanhusten ja vammaisten osallistumisen tueksi varoilla järjestettyyn toimintaan.

Tai vaihtoehtoisesti yrittäjälle voitaisiin maksaa virkistyspalvelusta rahaston varoista, mikäli tämä kohdistaa toimintaansa kohdeväestöön.

Neuvosto esittää ehdotuksessaan myös joustoa myös tämän rahaston käyttöön. 

 

 

 

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee uudesta viriketupa hankkeesta, merkitseen saadun avustuksen tiedokseen ja toteaa, että kunnan rahastojen käyttö avustuskohteen omarahoitusosuuden kattamiseen on linjassa vanhus- ja vammaisneuvoston 24.5.2019 § 15 esitetyn rahastojen käytön kanssa. 

 

 

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyäksyi ehdotuksen ja lisäsi, että hanke on tervetullut lisä iäkkäiden palvelutarjontaan ja että hankkeen toivotaan käynnistyvän mahdollisimman pikaisesti.

Valmistelija

 • Sari Tulla, sari.tulla@kangasniemi.fi

Kuvaus

Ympäristöministeriö on valtionavustuslain (688/2001) mukaisena valtionapuviranomaisena myöntänyt 24.5.2021 Kangasniemen kunnan sivistys- ja hyvinvointitoimelle Kangasniemi – Ikäihmisten viriketupa -hankkeelle avustusta 40 000 euroa. Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2021-31.10.2022. 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä (Essote ky) hoitaa Kangasniemen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Kangasniemen kunnan asukkaista yli kolmannes on yli 65-vuotiaita. Ikäihmisten hyvinvointia tukeva ennakoiva työ kuuluu sivistys- ja hyvinvointitoimen alaisuuteen.  Yhtenä toiminnan tavoitteena on taata ikäihmisille virikkeellisen asuinympäristö ja tukea heidän yhteisöllisyyttään ja osallisuuttaan.

Essote ky:n alueella on palvelurakennetta uudistettu ja kevennetty, jotta ikääntyvässä maakunnassa yhä useampi pärjäisi kotona mahdollisimman pitkään. Palvelurakenteen kehittämisen tarkoituksena on osallistaa ikääntyneitä aktiivisiksi kuntalaisiksi yhteisöllisillä toimintatavoilla.

Kangasniemen kunnassa on ns. ikäihmisten kampusalue. Alueella järjestetään ikäihmisten palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista.  Alueella on myös vuokrataloja, joihin asiakas voi hankkia kotihoitoa tarpeidensa mukaan. Alueella asuu noin 100 ikäihmistä. Kunnalla on kokemuksia alueen ikäihmisten aktiivisuudesta, kunnan kirjastotoimi järjesti 25.-26.5.2021 yhteistyössä taiteilija Marika Sampio-Utriaisen kanssa Taidehoiva-tapahtuman, johon osallistui yhteensä 87 osallistujaa (Männikkö 23, Annintupa 21, Palvelutalot 9, Otontupa ja Kuusela 34).

Alueella ei ole tällä hetkellä kokoontumistiloja eikä yhteisöllistä toimintaa. Viriketupatoiminnan tarkoituksena on korjata tämä puute. Tila sijoitetaan ikäihmisten kampusalueelle, mutta toimintaan voivat osallistua kaikki Kangasniemen kunnan ikäihmiset. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa ikäihmisten kampusalueen ikäystävällisyyttä, lisätä asumisviihtyvyyttä, lisätä osallisuutta tukevaa toimintaa ja toteuttaa konkreettinen kokoontumispaikka. Lisäksi tavoitteena on luoda Kangasniemen kuntaan uutta, virtuaalista toimintaa myös ikäihmisille.

Hankkeen kokonaiskustannus on 66 700 euroa, josta omarahoitusosuus on 26 700 euroa. Hankehakemus, Ympäristöministeriön myönteinen erityisavustuspäätös sekä Esoten lausunto ovat liitteinä.

Omarahoitusosuuden kattamiseksi esitetään käytettäväksi kunnan vuosina 2005 sekä 2014 Valtionkonttorin myöntämien Elli Partin ja Veijo Viljakaisen kuolinpesien varojen käyttöä. Jos omarahoitus ei toteudu, jää kyseinen hanke toteuttamatta. Toteutessaan hanke tulee vaatimaan huomattavaa panostusta vapaa-aikatoimelta ja se tehdään vahvassa yhteistyössä Essoten kanssa.

Silloin, kun ilman omaisia kuolleen omaisuutta ei pysytetä valtiolla eikä sitä luovuteta perinnönjättäjän läheiselle, omaisuus luovutetaan Valtiokonttorin linjauksen mukaan hakemuksesta perinnönjättäjän kotikunnalle. Jos kuolinpesässä on huomattava määrä rahavaroja, osa niistä pysytetään valtiolla. Kuolinpesään kuuluva kiinteä omaisuus luovutetaan hakemuksesta kiinteistön sijaintikunnalle. Omaisuuden luovuttamisen ehtona on, että kunta esittää omaisuudelle sosiaalisen tai kulttuuriin liittyvän käyttötarkoituksen. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden tähän tarkoitukseen. Käyttötarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi yleisluontoinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan. Valtionkonttorin päätöksessä vuonna 2005, varat on haettu käytettäväksi vanhusten asumispalvelujen ja avohuollon kehittämiseen ja vuonna 2014 käytttäväksi vanhusten päivätoiminnan tukemiseen. Valtiokonttori ei siis ole asettanut kunnalle luovutettuihin omaisuuksiin muita käyttörajoituksia ja tilintarkastajan näkemys on ollut, että varat tulisi käyttää kyseiseen käyttötarkoitukseen vähintään kymmenen vuoden sisällä niiden myöntämisestä. Varoja näissä kahdessa Valtiokonttorin myöntämässä omaisuudessa on jäljellä taseessa yhteensä 27 802,67 euroa.

Yhteensä kunnalla oli eri stipendi-, testamentti- ja valtionkonttorilta saatujen kuolinpesien rahastoissa yhteensä 663 153,51 euroa vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustuksen omarahoitusosuus 26 700 euroa katetaan kunnan vuosina 2005 sekä 2014 Valtionkonttorin myöntämien Elli Partin ja Veijo Viljakaisen kuolinpesien varoista.

Päätös

Tiina Väisänen esitti, että hankkeeseen käytetään Elli Partin rahaston varoja, muttei Veijo Viljakaisen rahaston varoja. Esitystä ei kannatettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mika Huovinen, Sari Tulla, Marja Iikkanen, Essote Niina Kaukonen

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.