Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Etelä-Savon poliisin neuvottelukunnan jäsenen valitseminen

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on:

  1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa;
  2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi;
  3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä
  4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen
päällikkö.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia
puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.

Kangasniemen kunnasta Etelä-Savon poliisin neuvottelukunnassa on yksi (1) jäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Etelä-Savon poliisin neuvottelukuntaan
kunnanvaltuuston toimikaudeksi 2021-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)