Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

KNGDno-2020-504

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.4.2021 § 111 siirtänyt pykälän käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Hallintosäännön mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä kunnanvaltuustoon neljännesvuosittain 31.3.,​ 30.6.,​ 30.9. ja 31.12.

Laskennallinen käyttöaste 31.3. saa olla 25,​0 % ja palkkojen osalta 23,​6 % huomioiden heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Maaliskuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kertynyt 1 234 € ( 24,1 %). Edelliseen vuoteen verrattuna vähennystä lähinnä sote-​vuokratuloissa.

Toimintakuluja on kirjattu budjetin mukaisesti 10 992 t € ( 25,3 %). Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 9,9 % ja n. 987 t €. Suurinta kasvu on ollut palvelujen ostoissa n. 1 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostoja Essote ky:ltä on kirjattu maaliskuun loppuun mennessä 6,​5 milj. euroa,​  joka on 0,1 milj yli budjetoidun.. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on erikoissairaanhoidon osalta n. 0,​5 milj. euroa.

Palkkamenot maaliskuun toteuman mukaan ovat 1,5 milj, käyttöaste on  22,​8 %,​ n. 53 t € alle budjetoidun. Alkuvuoden toteuman jälkeen 1.4.2021 alkaen maksuun tulevat yleiskorotukset ja järjestelyvaraerät tulevat kasvattamaan palkkojen käyttöastetta.

Vähäisiä vastuualueylityksiä esiintyy,​ mutta lautakuntatasolla menot ovat budjetin mukaiset.

Verotuloja on kertynyt 31.3. mennessä 5 989 t €,​ (29,​5 %). Kiinteistöveroja on tilitetty joustavan verotuksen valmistumisesta johtuen osittain viime vuodelta. Myös yhteisöverojen tilitykset ovat viime vuoteen verrattuna kasvaneet n. 60 %,​ mikä johtuu 10 %-​yksikön poikkeavista tilitysaikatauluista. Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 4 784 t €,​ (24,​8 %). Vuodelle 2021 valtionosuuden lisäyksenä koronatukia Kangasniemen kunnalle maksetaan Kuntaliiton lakelmien mukaan n. 38 t € (Kuntaliitto). Pääsääntöisesti koronatuet maksetaan v. 2021 kustannksiin perustuen ja niitä tulee erikseen hakea. Päätöksiä avustusten jaosta sairaanhoitopiirien  ja kuntien kesken ei vielä ole.

Toimintakate on 9 758 t €,​ (25,5 % )  jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna n. 1 milj. euroa, 11,5 %.

Vuosikatteeksi muodostuu 1 milj. €,​ suunnitelman mukaisia poistoja maaliskuun loppuun mennessä on kirjattu 391 t €,​ joten ylijäämäksi muodostuu 31.3. tilanteessa n. 622 t €.

Esityslistan liitteenä on talouden toteumavertailu,​ vastuualueraportti ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-​31.3.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-​31.3.2021 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mika Huovinen, Mikko Korhonen ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina asian eittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)