Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Kunnanjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen

KNGDno-2021-183

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain 410/2015 § 42 mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin siltä osin sopimuksen hyväksyy valtuusto.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja tuleva kunnanjohtaja ovat neuvotelleet johtajasopimuksen sisällöstä. Johtajasopimuksen mukaisesti kunnanjohtajan virkasuhde alkaa 19.7.2021 toistaiseksi voimassa olevana siten, että 19.7.-31.7.2021 Kimmo Kainulainen toimii ensin vs. kunnanjohtajana.  Kunnanvaltuuston valintapäätöksen mukaisesti virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kimmo Kainulaisen on lisäksi ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Johtajasopimuksen kohdassa 6 sovitetaan erokorvauksesta, jonka osalta sopimuksen hyväksyy valtuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan johtajasopimuksen. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnanjohtajasopimuksen kohdan 6 erokorvauksen osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kimmo Kainulainen

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.