Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Kangasniemen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

KNGDno-2020-586

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuusto on 15.12.2014 § 68 hyväksynyt Kangasniemen kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinan perusteet. Tuolloin hyväksytty päätös on sisältänyt kuntaliiton tekemän suosituksen. Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Uuden kuntalain sekä kuntaliiton päivitetyn hallintosääntöohjeistuksen myötä on syytä päivittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista,
ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteista ja edellyttää, että kuntakonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, joka on viimeksi hyväksytty vuonna 2012, päivitetään näiden nyt hyväksyttävien perusteiden pohjalta ja tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2021 alussa. Samalla päivitetään kunnan konserniohje, joka on viimeksi hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2009.

Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään kunnanhallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. Kunnan hallintosäännön luku 10 sisältää kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanjohtaja, toimialojen ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 56 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Sisäisen valvonnan ohjeen valmistelussa on noudatettu Kuntaliiton suositusta Kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten toimeenpanosta.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Valtuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisestä hallintosäännöllä. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja. Operatiivinen sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestäminen on siten osa kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon tehtävää. 

Hallintosäännön luvussa 10 on säädetty sisäisen valvonnan vastuista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on viimeksi hyväksytty vuonna 2012. Päivitetyn ohjeen liitteenä on Excel-pohjainen riskienarviointilomake. Lomake on seurannan työkalu, jolla sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa voidaan arvioida. Tiedostoon on eri välilehdille jaettu sisäisen valvonnan pääkohteet ja se toimii johdon työkaluna sisäisen valvonnan toteutumisen ja riskienarvioinnin seurannassa. Tuloksia tulee käsitellä säännöllisesti johto- ja esimiestasoilla ja niiden pohjalta kunnanhallitus tekee vuosittain selkoa toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksessa kunnanhallitus raportoi, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää kulloinkin voimassa olevalla suunnitelmakaudella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Ohje on voimassa 1.6.2021 alkaen kumoten samalla vanhat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

esimiehet

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.