Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Kangasniemen kunnan konserniohje 2021

KNGDno-2020-586

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2009 § 91 Kangasniemen kunnan konserniohjeet. Kuntaliitto on julkaissut vuonna 2017 uudistetun kunnan konserniohjesuosituksen. Kuntaliiton suosituksessa on huomioitu uusi kuntalaki. Kangasniemen kunnan konserniohjetta tulee päivittää. Uudessa kuntalaissa omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta koskevia säännöksiä on tarkennettu ja laajennettu. Kuntakonsernin johtaminen vaatii aikaisempaa suurempien kokonaisuuksien hallintaa ja aktiivista omistajuutta.

Kuntakonsernin toiminta ja talous muodostavat keskeisen lähtökohdan konserniohjaukselle. Kuntakonsernia tarkastellaan entistä enemmän myös taloudellisena kokonaisuutena: talousarviossa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet, kaikkien kuntien tulee laatia täydellinen konsernitilinpäätös ja ns. kriisikuntakriteerit on ulotettu konsernitasolle.

Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa menettelytavat, joilla saavutetaan kuntakonsernin kokonaisedun kannalta perustellut päätökset. Ohjeen tarkoituksena on selkeyttää yhteisiä toimintaperiaatteita.

Konserniohjeluonnokseen on pyydetty Kangasniemen Vuokratalot Oy:ltä lausunto. Yhtiön hallitus on käsitellyt konserniohjeen kokouksessaan 28.4.2021, eikä muutoksia konserniohjeeseen ole esitetty.

Liitteenä Kangasniemen kunnan konserniohje 1.6.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan uuden konserniohjeen 1.6.2021 alkaen ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian eittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)