Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Delegointipäätös toimivallan siirtämisestä määräaikaisen henkilöstön rekrytoinnissa

KNGDno-2020-576

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 6 luvun Toimivalta henkilöstöasioissa 33 §:ssä Kunnanhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa on määräys:
Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella.

Hallintosäännön 38 §:n mukaan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottamisesta päätetään seuraavasti:
Toimialajohtaja valitsee oman toimialan määräaikaiset virka- ja työsuhteiset työntekijät, joiden työsopimus on korkeintaan 12 kuukautta.

Kunnanhallitus ja lautakunta voivat delegoida päätösvaltaa alaiselleen määräaikaisten virkasuhteisten valinnassa sekä määräaikaisten ja toistaiseksi otettavien työsuhteisten osalta. Sijaisten rekrytoinnin osalta on syytä delegoida toimivaltaa esimiehille, jotta lyhyiden sijaistarpeiden työsopimukset saadaan joustavasti hoidettua. Hallintosäännön mukaisesti hallintojohtaja antaa vakinaisiin virkoihin ja työsuhteisiin sekä yli 6 kuukauden määräaikaisen virka- tai työsuhteen täyttöluvan vastuualueen esimiehen esityksestä.

Lyhyiden työsopimusten osalta delegointikäytäntö on ollut käytössä kunnassa aikaisemmin, mutta sitä ei ole kirjattu hallintosääntöön. Lyhyet määräaikaiset työsuhteet ovat pääasiallisesti sairauslomasijaisuuksia, joihin tarvitaan sijainen hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se delegoi päätösvaltaa määräaikaisten virka- ja työsuhteisten valinnassa. Tällä delegointipäätöksellä kunnanhallitus valtuuttaa esimiehet valitsemaan oman toimialansa määräaikaiset virka- ja työsuhteiset työntekijät, joiden työsopimus on korkeintaan 6 kuukautta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

esimiehet, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.