Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Asuntojen osoittaminen kangasniemeläisten yritysten henkilöstön rekrytointitarpeisiin

KNGDno-2017-476

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on käyttänyt suorassa omistuksessaan olevia asuntoja kangasniemeläisten yritysten henkilöstön rekrytointitarpeisiin. Käytössä on ollut kaksi 54,50 m²:n asuinhuoneistoa osoitteessa Suotie 4-6 A1 ja A2. Asuntoja on käytetty kangasniemeläisten yritysten henkilöstön rekrytointitarpeisiin, jotta yrityksiin rekrytoitavaa henkilöstöä saadaan houkuteltua muuttamaan paikkakunnalle ja siten sitoutumaan pitempiaikaisesti työpaikkaan. Asunnot ovat voineet täten olla henkilöiden käytössä vain väliaikaisesti. Kun nämä asunnot annettiin tähän käyttöön, niin alustavasti sovittiin, että mikäli kysyntää on, niin käytäntöä voitaisiin laajentaa Kangasniemen Vuokratalot Oy:n asuntoihin. Molemmat asunnot ovat nyt vuokrattu.

Vuokratalojen kanssa voidaan sopia, että vuokrattaessa asuntoja kangasniemeläisten yritysten työperäistä kuntaan muuttoa edistäviin tarpeisiin kompensoi kunta osan vuokrasta. Kohderyhmänä olisivat Kangasniemelle muuttavat henkilöt, jotka saavat toistaiseksi voimassa olevan tai vähintään vuoden kestävän työsopimuksen kunnan alueella toimivassa yrityksessä tai yhteisössä. Samoin kohderyhmän muodostavat Kangasniemelle muuttavat henkilöt, joilla on toistaiseksi voimassa oleva tai vähintään vuoden mittainen työsopimus Kangasniemen ulkopuolella toimivassa yrityksessä tai yhteisössä, ja heillä on mahdollisuus työskennellä kokonaan tai pääosin etänä Kangasniemeltä. Edellä kuvattu Kangasniemelle muuttava henkilö voisi asua vuoden mittaisen vuokrakauden aikana kuusi kuukautta ilmaiseksi Kangasniemen Vuokratalot Oy:n vuokra-asunnossa, jos hän tekee vähintään vuoden mittaisen vuokrasopimuksen Kangasniemen Vuokratalot Oy:n kanssa. Tähän tarkoitukseen voitaisiin käyttää lähtökohtaisesti 5:ttä vuokratalojen asuntoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että Kangasniemen kunta kompensoi Kangasniemen Vuokratalot Oy:lle menetettyjä vuokratuloja enintään yhteensä 10.000 euroa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Kustannus elinkeinotoimen budjetista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksytty.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan elinkeinoelämän kehittämisperiaatteet on päivitetty viimeksi valtuustokauden alussa 2017. Voimassa oleviin periaatteisiin on kunnanhallitus tehnyt erillisen päätöksen vuokrakompensaatiosta. Tuki on osoitettu puolen vuoden vuokraan, jolloin jatkossa tänä vuonna mahdollisesti tehtävät vuokrasopimukset jatkuvat ensi vuoden puolella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että Kangasniemen kunta jatkaa kompensointia Kangasniemen Vuokratalot Oy:lle menetettyjä vuokratuloja enintään yhteensä
10 000 euroa vuoden 2022 aikana. Kustannukset katetaan elinkeinotoimen budjetista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen Vuokratalot Oy, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.