Kunnanhallituksen kehittämisjaosto, kokous 12.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Elinkeinoelämän tukemisperiaatteiden täsmennys

KNGDno-2017-515

Valmistelija

  • Jukka Siikonen, jukka.siikonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntaan on tullut yhteydenottoja paikallisilta yrityksiltä koskien kunnan mukana olemista ja tukimuotoja yritysten toimitilaratkaisuissa; teollisuuskiinteistöjen/hallien ostaminen ja rakentaminen. On kysytty, voiko kunta ostaa valmiina olevan teollisuuskiinteistön, olla mukana esim. hallin laajennuksen rakennustyökustannuksissa (joihin ei saatavissa ELY ym. tukia) tai rakentaa/rakennuttaa hallin yritykselle ja vuokrata rakentamisen tai oston jälkeen tilat yritykselle.

Kunta on rakentanut teollisuushallin viimeksi vuonna 2008 Rotomon Oy:lle. Aiemmin kunta/kunnan omistama kiinteistöyhtiö sai ELY-keskuksesta investointitukea hallien rakentamiseen (30-35 %). Nykyisten ELY-keskuksen linjausten ja yritystukilainsäädännön mukaan kunnalle ei enää myönnetä investointitukea hallin rakentamiseen eikä myöskään ostamiseen. Tukea (max. 35 %) on mahdollista myöntää yrityksille, jotka rakentavat/rakennuttavat tuotantotilat itselleen, omaan tuotannolliseen käyttöön. Yrityksen ostaessa toiselta yritykseltä teollisuuskiinteistön sen on mahdollista saada tukea mahdollisiin ko. tuotantotilan muutostöihin ja kone- ja laitehankintoihin, todennäköisesti ei kiinteistökauppoihin ja hallien ostoihin.

Yritykset ovat elintärkeitä kunnalle, ne luovat ja synnyttävät uusia työpaikkoja, ylläpitävät työllisyyttä ja hyvinvointia sekä edistävät kunnan elinvoimaisuutta. On syytä pohtia kunnan roolia, miten kunta voi tukea yritysten toimintamahdollisuuksia nykyistä paremmin. Joissakin eteläsavolaisissa kunnissa on viime aikoina panostettu kunnan suunnasta yrityksiin teollisuushallien rakentamisessa. Kunta on rakentanut yrityksille teollisuushallitiloja ja vuokrannut ne yrityksille eteenpäin. Lisäksi on rakennettu yrityksille vastaanottohalleja.

Kehittämisjaoston toimesta tulee linjata kunnanhallitukselle esitys yritysten toimintamahdollisuuksia edistäviin toimenpiteisiin kuten tuotannollisten teollisuuskiinteistöjen ostaminen ja rakentaminen kunnan toimesta. Yritysten toimitilahankkeita ja -ratkaisuja käsitellään tapauskohtaisesti. Erityisesti halutaan nostaa esille kunnassa jo toimivat yritykset ja niiden toimintamahdollisuuksien edistäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kehittämisjaosto keskustelee ja linjaa yritysten toimintamahdollisuuksia edistäviä toimenpiteitä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jukka Siikonen osallistui kokoukseen asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan.

Tiedoksi

Jukka Siikonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.