Keskusvaalilautakunta, kokous 25.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vaalilautakunnan asettaminen eduskuntavaaleissa 2023

KNGDno-2022-253

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalilain (714/1998) 15§ mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Vaalilautakunta on päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalilain vaaliviranomaisia koskevaa kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä täsmennettiin 1.6.2016 voimaan tulleessa vaalilain muutoksella (361/2016).

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla vaalien ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva eduskuntavaalien ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.

Vaalilautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus asettaa vuoden 2023 eduskuntavaaleihin Kangasniemen kunnan varsinaisen vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikalle (Kangasniemi 001)  vaalilautakuntaan 5 henkilöä, joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 5 varahenkilöä läsnäolojärjestyksessä.

Päätös

Kunnanhallitus asetti vuoden 2023 eduskuntavaaleihin Kangasniemen kunnan varsinaisen vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikalle (Kangasniemi 001)  vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet sekä varajäsenet kutsumajärjestyksessä:

Laitinen Mervi, pj
Vinkola Raija, vpj
Toivakka Antti
Vaittinen Katja
Reinikainen Sirpa

Varajäsenet
Kurki Matti
Rainio Annukka
Manninen Lasse
Salomaa Rauni
Pietarinen Rauni

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta merkitsee vaalilautakunnan kokoonpanon tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.