Keskusvaalilautakunta, kokous 21.11.2023

Esityslista on tarkastettu

§ 35 Virheen itseoikaisu: Keskusvaalilautakunnan teknisen henkilöstön valinta vuoden 2024 presidentinvaaliin

KNGDno-2023-226

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Keskusvaalilautakunta on valinnut sihteerikseen hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlmanin vaalikaudelle 2021-2025. Hallintojohtajan ollessa virkavapaalla keskusvaalilautakunnalle tulee nimittää sihteeri virkavapauden ajaksi. Palvelusuunnittelija Päivi Paappanen on toiminut keskusvaalilautakunnan sihteerinä presidentinvaaleissa 2018 ja on antanut suostumuksensa tehtävään. 

Kangasniemen keskusvaalilautakunta on aikaisemmin valinnut myös kaksi teknistä sihteeriä. Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa tehtävässä toimivat ICT-​suunnittelija Henri Laitinen ja palveluneuvoja Päivi Hokkanen. 

Tehtävistä maksettava korvaus on määritelty hallintosäännössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta päättää nimittää keskusvaalilautakunnan sihteeriksi palvelusuunnittelija Päivi Paappasen hallintojohtajan virkavapauden ajaksi ja päättää Paappaselle maksettavasta korvauksesta. Lisäksi keskusvaalilautakunta valitsee itselleen presidentinvaaleissa tarvittavaan tekniseen henkilöstöön ICT-suunnittelija Henri Laitisen ja palveluneuvoja Päivi Hokkasen.

Päätös

Henri Laitinen ja Päivi Paappanen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistuivat käsittelyn ajaksi. Henkilö on esteellinen ns. intressijäävin perusteella, mikäli asian ratkaisussa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen (hallintolaki 28.1 § kohta 3). 

 

Keskusvaalilautakunta ottaa sihteerikseen palvelusuunnittelija Päivi Paappasen hallintojohtajan virkavapauden ajaksi, kuitenkin vähintään 15.02.2024 saakka ja päättää että Paappaselle maksetaan 1 000 euron suuruinen korvaus hallintosäännön mukaan. Lisäksi keskusvaalilautakunta ottaa presidentinvaaleissa tarvittavaksi tekniseksi henkilöstöksi ICT-suunnittelija Henri Laitisen ja palveluneuvoja Päivi Hokkasen. Molemmille maksetaan 500 euron korvaus hallintosäännön mukaan.

Päivi Paappanen toimii kokouksen sihteerinä § 23 alkaen. Marja-Terttu Koivula poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.25.

 

Esteellisyys

Päivi Paappanen, Henri Laitinen

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 9.11.2023 § 22 nimittänyt itselleen keskusvaalilautakunnan sihteerin sekä valinnut itselleen presidentinvaalissa tarvittavan teknisen henkilöstön.

Pykälän käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe. Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian valmisteluun tai käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä. Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. (Hallintolaki 434/2003 29 §, 50 §, 52 §.) 

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Keskusvaalilautakunta on valinnut sihteerikseen hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlmanin vaalikaudelle 2021–2025. Hallintojohtajan ollessa virkavapaalla keskusvaalilautakunnalle tulee nimittää sihteeri virkavapauden ajaksi. Palvelusuunnittelija Päivi Paappanen on toiminut keskusvaalilautakunnan sihteerinä presidentinvaaleissa 2018 ja on antanut suostumuksensa tehtävään. 

Kangasniemen keskusvaalilautakunta on aikaisemmin valinnut myös kaksi teknistä sihteeriä. Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa tehtävässä toimivat ICT-​suunnittelija Henri Laitinen ja palveluneuvoja Päivi Hokkanen. 

Tehtävistä maksettava korvaus on määritelty hallintosäännössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta

1) toteaa 9.11.2023 § 22 päätöksen käsittelyssä olleen menettelyvirheen ja tämän johdosta kumoaa tehdyn päätöksen itseoikaisuna hallintolain 8 luvun mukaisesti, 

2) päättää ottaa sihteerikseen palvelusuunnittelija Päivi Paappasen hallintojohtajan virkavapauden ajaksi, kuitenkin vähintään 15.02.2024 saakka ja päättää että Paappaselle maksetaan 1 000 euron suuruinen korvaus hallintosäännön mukaan, sekä

3) päättää ottaa presidentinvaalissa tarvittavaksi tekniseksi henkilöstöksi ICT-suunnittelija Henri Laitisen ja palveluneuvoja Päivi Hokkasen. Molemmille maksetaan 500 euron korvaus hallintosäännön mukaan.

Tiedoksi

Päivi Paappanen, Henri Laitinen, Päivi Hokkanen