Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kuntavaalien 2021 valittujen valtuutettujen ja varavaltuutettujen valituksitulojärjestyksen määrääminen

KNGDno-2020-604

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Maanantain 14.6.2021 tarkastuslaskennan jälkeen jäi valtuutettujen ja varavaltuutettujen valintalistaan mahdollisia tasatuloksia, jotka on vaalilain mukaan ratkaistava arpomalla tässä kokouksessa. Arvontojen jälkeen määrätään uuden valtuuston kokoonpano eli valtuutettujen ja varavaltuutettujen valituksitulojärjestys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Lautakunta suorittaa mahdolliset arvonnat ja merkitsee tulokset vaalitietojärjestelmään. Samalla määrätään valtuuston kokoonpano vuosille 2021-2025.

Päätös

Ennen arvontojen suorittamista, keskusvaalilautakunta tarkasti vaalilautakunnan päivittämän vaalipöytäkirjan ja totesi, että se on asianmukaisesti täytetty.

Keskusvaalilautakunta suoritti viisi arvontaa ja vahvisti tuloksen vaalitietojärjestelmään. Kangasniemen keskusvaalilautakunta määrää Kangasniemen kunnan kunnanvaltuuston kokoonpanon toimikaudelle 2021-2025 vahvistetun vaalituloksen mukaisesti. Kunnanvaltuuston kokoonpano on liitteenä. Keskusvaalilautakunta tarkistaa muut pöytäkirjaan kuuluvat oikeusministeriön määrittämät asiakirjat ja liittää ne sinetöityyn paperiseen pöytäkirjaan.


Muutoksenhaku

Kuntavaalien tulokseen tyytymättömällä, jonka etua tai oikeutta vahvistuspäätös loukkaa, sekä jokaisella ehdokkaalla ja ehdokashakemuksen jättäneellä puolueella ja yhteislistalla, on valitusoikeus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen; jokainen Kangasniemen kunnassa äänioikeutettu henkilö ja kuntavaaleissa kangasniemen kunnan jäsen.

HALLINTOVALITUS

Valitusosoite ja valitusaika

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh. 029 56 42502
fax. 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika on 14 päivää.

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kokouksen jälkeen kunnan verkkosivuille.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka tehdään valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;  sekä
- perusteet, jolla muutosta vaaditaan tehtäväksi.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoittava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon muutosta haetaan, joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa valituksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu valitusviranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Vallitusasiakirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla asiakirjat voidaan lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin aikaisin, että ne ovat perillä ennen valitusajan päättymistä.