Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kuntavaalien 2021 laskennan valmiiksi merkitseminen ja vaalin tuloksen vahvistaminen

KNGDno-2020-604

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunnan on tallennettava lopulliset tulokset vaalitietojärjestelmään ja merkittävä tulos valmiiksi. Järjestelmästä on tulostettava lakisääteiset raportit. Raportit on liitettävä pöytäkirjan liitteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta merkitsee laskennan valmiiksi ja vahvistaa liitteiden mukaisen vaalituloksen, valtuuston toimikaudeksi 2021-2025.

Tämän kokouksen tarkistettu pöytäkirja sinetöidään ja asetetaan julkisesti nähtäville kunnan verkkosivuille. Kuntavaalien 2021 asiakirjat arkistoidaan Oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Kuntavaalien tulokseen tyytymättömällä, jonka etua tai oikeutta vahvistuspäätös loukkaa, sekä jokaisella ehdokkaalla ja ehdokashakemuksen jättäneellä puolueella ja yhteislistalla, on valitusoikeus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen; jokainen Kangasniemen kunnassa äänioikeutettu henkilö ja kuntavaaleissa kangasniemen kunnan jäsen.

HALLINTOVALITUS

Valitusosoite ja valitusaika

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh. 029 56 42502
fax. 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika on 14 päivää.

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kokouksen jälkeen kunnan verkkosivuille.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka tehdään valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;  sekä
- perusteet, jolla muutosta vaaditaan tehtäväksi.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoittava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon muutosta haetaan, joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa valituksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu valitusviranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Vallitusasiakirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla asiakirjat voidaan lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin aikaisin, että ne ovat perillä ennen valitusajan päättymistä.