Keskusvaalilautakunta, kokous 11.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

KNGDno-2020-604

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Keskusvaalilautakunnan harkintaan jää, miten se käytännössä suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen. Keskusvaalilautakunnan on päätettävä mahdollisista valmistavista toimenpiteistä ennen kaikkea sen perusteella, kuinka paljon ja minkä tyyppisiä ennakkoäänestysasiakirjoja keskusvaalilautakunnalle saapuu. Jos tarkastettavia ennakkoäänestysasiakirjoja on odotettavissa vähän, voi päätösvaltainen keskusvaalilautakunta
itse tarkastaa kaikki asiakirjat yhdessä tai useammassa kokouksessa. 

Jos taas tarkastettavia ennakkoäänestysasiakirjoja tulee runsaasti, keskusvaalilautakunta voi päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavan tarkastamisen keskusvaalilautakunnan käsittelyä varten lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Keskusvaalilautakunnan on tällöin huolehdittava tarpeellisen valvonnan järjestämisestä. Vähintään kahden henkilön on oltava samanaikaisesti paikalla aina kun ennakkoäänestysasiakirjoja käsitellään.

Tarkastamiseen liittyvät ratkaisut, kuten kaikki huomioon ottamatta jättämiset, keskusvaalilautakunnan on tehtävä päätösvaltaisessa kokoonpanossa. Keskusvaalilautakunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Valmistava tarkastus on tärkeää, koska tällöin on mahdollista toimittaa väärään osoitteeseen tulleet asiakirjat määräajassa oikeaan osoitteeseen.

Tällä päätöksellä keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin sekä teknisen henkilöstön tarkistamaan lähetekirjeistä heti niiden saavuttua. Tärkeintä on varmistaa, että ne on lähetetty oikeaan osoitteeseen. Lisäksi on hyvä tarkistaa ennakkoäänestyspaikka (yleinen ennakkoäänestyspaikka/laitos/muu) niiden lähetekirjeiden osalta, joissa ei ole ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijan toimesta koneellisesti tehtyä kuittausmerkintää. Äänestysmerkintä voidaan tehdä tarkistuksen yhteydessä niistä äänioikeusrekisteriin. Muilta osin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus suoritetaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta päättää, että vähintään kahden henkilön ollessa samanaikaisesti paikalla, keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä teknisen henkilöstön kanssa suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen alustavan tarkastuksen siten, että he tarkistavat lähetekirjeistä heti niiden saavuttua, että ne on lähetetty oikeaan osoitteeseen. Jos lähetekirje on toimitettu väärään paikkaan, on se viipymättä toimitettava oikeaan osoitteeseen. Lisäksi tarkastetaan ennakkoäänestyspaikka (yleinen ennakkoäänestyspaikka/laitos/muu) niiden lähetekirjeiden osalta, joissa ei ole ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijan koneellisesti tehtyä kuittausmerkintää. Äänestysmerkintä tehdään niistä äänioikeusrekisteriin.  Muilta osin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus suoritetaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet kuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan lain mukaan vaalikuoria avaamatta kokouksessa,​ joka on pidettävä siten,​ että perjantaina 11.6.2021 ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä.

Oikeusministeriön vaaliohjeen mukaan keskusvaalilautakunnan tulee pyrkiä siihen, että merkinnät äänioikeusrekisteriin tehdään mahdollisimman kattavasti ennen keskiviikkoa 9.6.2019 kello 18, jolloin oikeusministeriö
aloittaa vaaliluettelojen keskitetyn tulostuksen äänioikeusrekisteristä. Mikäli ilman kuittausmerkintää olevia ja hyväksyttäviä ennakko- tai kirjeäänestyksiä saapuu keskusvaalilautakunnalle edellä sanotun määräajan
jälkeen, tulee niistä tehdä merkintä sekä äänioikeusrekisteriin että paperimuotoisiin vaaliluetteloihin, jotka oikeusministeriö toimittaa keskusvaalilautakunnille viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina klo 16.

Ennakkoäänestysasiakirjojen alustava tarkistus on tehty niiden ennakkoäänestysasiakirjojen osalta,​ jotka on ehditty käsitellä ennen kokousta. Laitosäänestyksen,​ kotiäänestyksen sekä kirjeääneksen äänestysasiakirjat on merkitty äänioikeusrekisteriin. Varsinaiset ratkaisut,​ mm. kaikki huomioon ottamatta jättämiset tehdään keskusvaalilautakunnan päätösvaltaisessa kokouksessa. Keskusvaalilautakunnan tulee epäselvissä tapauksissa päättää vaalikuorten hyväksymisestä ja​ todeta hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä.

Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, on siitä tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan. Vaalikuorta ei saa avata. Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori on
lähetekirjeineen ja -kuorineen liitettävä pöytäkirjaan. Vaalikuoren avonaisuus ei ole huomioon ottamatta jättämisen peruste, mutta jos vaalikuori muusta syystä jätetään ottamatta huomioon ja se on avonainen, se
on suljettava vaalisalaisuus säilyttäen. Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon ei tehdä minkäänlaista merkintää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta tarkastaa saapuneet ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjat ja toteaa keskusvaalilautakunnan sihteerin ja teknisen henkilöstön äänioikeusrekisteriin merkitsemät ennakkoäänestykset. Mahdollisten kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakunta suorittaa hyväksyttyjen kirjeäänestyksen vaalikuorien avaamisen, leimaamisen ja sulkemisen vaalikuoriin. Ennakkoon äänestäneiden lukumäärä (=hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä) tallennetaan tuloslaskentajärjestelmään.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkasti saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja totesi keskusvaalilautakunnan sihteerin ja teknisen henkilöstön äänioikeusrekisteriin merkitsemät ennakkoäänestykset.  Ennakkoon äänestäneiden lukumäärä 1692 (=hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä) tallennettiin tuloslaskentajärjestelmään.

Keskusvaalilautakunta hylkäsi kaksi ennakkoääntä, koska niissä oli puutteelliset lähetekirjeet. Lisäksi kuntaan saapui yksi ennakkoääni henkilöltä, jolla ei ole äänioikeutta. Pöytäkirjaan liitetään huomioon ottamatta jätetyt vaalikuoret lähetekirjeineen ja -kuorineen vaalikuoria avaamatta.

Avaamattomat vaalikuoret suljettiin sinetöityyn laatikkoon odottamaan vaalipäivän laskentaa.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)