Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Vaalitoimikunnan asettaminen vaaleissa 2021

KNGDno-2020-604

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalilain (714/1998) 15§ mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus asettaa Kangasniemen kunnan varsinaisen vaalipäivän äänestuspaikalle Kangasniemi 001 kuntavaalien 2021 vaalitoimikuntaan 3 henkilöä, joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 varahenkilöä läsnäolojärjestyksessä.

Päätös

Asia siirrettiin päätettäväksi seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja varautumaan siihen, että jos tilanne on jossain muodossa edelleen päällä vielä keväällä, kuntavaalien toimittamisessa on syytä ottaa käyttöön eräitä erityisjärjestelyitä. Oikeusministeriö antaa myöhemmin, yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, tarkempia suosituksia siitä, mitä seikkoja koti- ja laitosäänestysten toimittamisessa tulee ottaa huomioon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus asettaa Kangasniemen kunnan varsinaisen vaalipäivän äänestuspaikalle Kangasniemi 001 kuntavaalien 2021 vaalitoimikuntaan 3 henkilöä,​ joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 varahenkilöä läsnäolojärjestyksessä.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi vuoden 2021 vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet:

Päivi Puukari, pj
Irene Spännari
Helena Vartiainen

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa keskusvaalilautakunnan tarvittaessa nimeämään varajäsenet vaalitoimikuntaan.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen kunnanhallituksen valitseman vaalitoimikunnan. 

Keskusvaalilautakunta toteaa lisäksi, että vaalitoimikunnan varajäsenten osalta asiaan palataan maaliskuun kokouksissa, kun oikeusministeriön koronavirustilanteen vaikutuksesta saadut ohjeet täydentyvät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Kokouksessa tehty päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta nimeää vaalitoimikunnan varajäseniksi Aila Kempin, Anni Mustikkaharjun ja Sari Korpelan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)