Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kuntavaalien 2021 kotiäänestyksen vaalitoimitsijat

KNGDno-2020-604

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Ennakkoäänestyksen järjestämisestä äänestäjän kotona (kotiäänestys) huolehtii kunnan keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija. Ennen vuonna 2013 tehtyä vaalilain muutosta (496/2013) kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi voitiin määrätä vain vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Keskusvaalilautakunta voi määrätä vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä edelleenkin tähän tehtävään. Kuntavaalin ehdokas eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei saa olla kotiäänestyksen vaalitoimitsijana.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona. Kunkin kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää, kenen äänestäjän luokse kukin vaalitoimitsija menee. Vaalitoimitsijat eivät voi tästä keskenään sopia. Kotiäänestyksessä ei saa kotiäänestyksen vaalitoimitsijan ominaisuudessa olla paikalla muita henkilöitä.

Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Läsnä olevana henkilönä ei kuitenkaan voi toimia vaaleissa ehdokkaana oleva. Muita kelpoisuusehtoja hänelle ei ole asetettu. Siten esimerkiksi äänestäjän puoliso tai muu lähiomainen taikka omaishoitaja voi olla tällaisena henkilönä. Mikäli äänestäjällä ei ole tilaisuutta tai hän ei halua valita läsnä olevaa henkilöä, hänen on mainittava tästä ilmoittautuessaan kotiäänestykseen. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan asiana on tällöin huolehtia siitä, että tällainen henkilö hankitaan kotiäänestyksen toimittamiseen. Läsnä oleva henkilö voi olla joku toinen keskusvaalilautakunnan kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi määräämä henkilö. Tällöin hän ei kuitenkaan toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa.

Koronaepidemiasta johtuen on vielä epäselvää, kuinka paljon kotiäänestyksiä tullaan suorittamaan. THL on julkaissut ohjeen kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle kotiäänestyksen suojavarusteista. Essotelta on lisäksi pyydetty lisäohjeita kunnille niin koti- kuin laitosäänestysten suorittamiseen. Näin ollen päätös kotiäänestysten vaalitoimitsijoista sekä tarvittavasta määrästä on vielä esityslistan lähettämisen aikaan epävarma. Edellisissä vaaleissa keskusvaalilautakunta on määrännyt vaalien kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta merkitsee kotiäänestyksen osalta asian tiedokseen ja päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Kokouksessa tehty päätösehdotus:

Keskuvaalilautakunta määrää kuntavaalien kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi vaalitoimikunnan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)