Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ehdokashakemusten tarkastaminen

KNGDno-2020-604

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunnan viranomaistehtävistä ehdokasasettelussa säädetään vaalilain 4 luvussa (30-45 §). Kuntavaalien ehdokasasettelusta säädetään vaalilain 11 luvussa (146-156 §).

Vaalilaki 146 §: Kuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa:
1. Puolueet (149 §: puolueen ehdokkaat asettaa puolueen keskusvaalilautakunnalle ilmoittama puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustava yhdistys)
2. Valitsijayhdistykset (150 §: valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdokkaan asettamiseksi kuntavaaleja varten tarvitaan vähintään 10 äänioikeutettua kunnan asukasta).

Vaalilaki 152 §: Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40.päivänä ennen vaalipäivää (näissä kuntavaaleissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti viimeistään 4.5.2021) ennen klo 16.

Vaalilaki 154 ja 156 §: Samanaikaisesti puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa on annettava keskusvaalilautakunnalle ilmoitus (puolueiden) vaaliliitosta ja ilmoitus (valitsijayhdistysten) yhteislistasta.

Vaalilaki 147 §: Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoista kertainen määrä ehdokkaita. Kangasniemellä valitaan 27 valtuutettua, joten ehdokkaita voi asettaa listalle enintään 40.

Vaalilaki 153 §: Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus sekä vakuutettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. Ehdokashakemukseen on liitettävä:
1. Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa on mainittava siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen. Etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä. Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi.
2. Kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.
3. Puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen antama ilmoitus siitä, että yhdistys, jonka puolesta vaaliasiamies esiintyy, edustaa puolueen henkilöjäseniä kunnassa.
4. Puoluetta edustavan yhdistyksen antama ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimestä, henkilötunnuksesta ja yhteystiedoista sekä yhdistyksen puolueen vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehelleen antama valtakirja.

Vaalilaki 155 §: Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perustamisasiakirjan. Ehdokashakemukseen on liitettävä:
1. Ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaasta on 153 § 1 mom 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.
2. Ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuutetun toimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen valitsijayhdistyksen tai puolueen ehdokkaaksi.
3. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja.

Vaalilaki 36 §: Ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen tarkastetaan 34. päivänä ennen vaalipäivää (näissä kuntavaaleissa 10.5.2021) pidettävässä kokouksessa. Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole annettu vaaliviranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta. Vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:
1. Ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty vaalilain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka ehdokashakemukseen ei ole liitetty vaalilaissa edellytettyjä asiakirjoja.
2. Ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta syystä voida pitää lainmukaisina.
3. Ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.

Ehdokashakemukset liitteineen jätti määräaikana seitsemän puoluetta:

Kansallinen Kokoomus r.p., 5 ehdokasta
Sininen Tulevaisuus r.p., 1 ehdokas
Suomen keskusta r.p., 20 ehdokasta
Suomen Kristillisdemokraatit r.p., 3 ehdokasta
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP, 17 ehdokasta
Perussuomalaiset r.p., 8 ehdokasta
Vihreä liitto r.p., 10 ehdokas

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta tarkastaa määräaikaan 4.5.2021 klo 16.00 mennessä saapuneiden ehdokashakemusten oikeellisuuden ja tarvittaessa päättää mahdollisten huomautusten antamisesta ao. vaaliasiamiehille.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkisti 4.5.2021 klo 16:00 mennessä saapuneet vaaliasiakirjat ja hyväksyi kaikki saapuneet ehdokashakemukset.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)