Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 LISÄPYKÄLÄ: Ikääntyvän asumisen toimenpideohjelmaan liittyvän erityisavustuksen myönteinen päätös (lisäpykälä)

KNGDno-2021-203

Valmistelija

 • Sari Tulla, sari.tulla@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kirjastonjohtaja Sari Tulla on neuvoston kokouksessa 11.5.2021 kertonut vireilläolevasta ympäristöministeriön hankerahalla toteutettavasta hankkeesta. Kokouksen jälkeen kuntaan on tullut tieto, että hankehakemus on hyväksytty ja Ympäristöministeriö on valtionavustuslain (688/2001) mukaisena valtionapuviranomaisena myöntänyt 24.5.2021 Kangasniemen kunnan sivistys- ja hyvinvointitoimelle Kangasniemi – Ikäihmisten viriketupa -hankkeelle avustusta 40 000 €.  Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2021-31.10.2022. Hankkeen esittelyssä kerrotaan: 

"Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä (Essote ky) hoitaa Kangasniemen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Kangasniemen kunnan asukkaista yli kolmannes on yli 65-vuotiaita. Ikäihmisten hyvinvointia tukeva ennakoiva työ kuuluu sivistys- ja hyvinvointitoimen alaisuuteen.  Yhtenä toiminnan tavoitteena on taata ikäihmisille virikkeellisen asuinympäristö ja tukea heidän yhteisöllisyyttään ja osallisuuttaan.

Essote ky:n alueella on palvelurakennetta uudistettu ja kevennetty, jotta ikääntyvässä maakunnassa yhä useampi pärjäisi kotona mahdollisimman pitkään. Palvelurakenteen kehittämisen tarkoituksena on osallistaa ikääntyneitä aktiivisiksi kuntalaisiksi yhteisöllisillä toimintatavoilla.

Kangasniemen kunnassa on ns. Ikäihmisten kampusalue. Alueella järjestetään ikäihmisten palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista.  Alueella on myös vuokrataloja, joihin asiakas voi hankkia kotihoitoa tarpeidensa mukaan. Alueella asuu noin 100 ikäihmistä.

Alueella ei ole tällä hetkellä kokoontumistiloja eikä yhteisöllistä toimintaa. Viriketupatoiminnan tarkoituksena on korjata tämä puute. Tila sijoitetaan Ikäihmisten kampusalueelle, mutta toimintaan voivat osallistua kaikki Kangasniemen kunnan ikäihmiset.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Ikäihmisten kampusalueen ikäystävällisyyttä, lisätä asumisviihtyvyyttä, lisätä osallisuutta tukevaa toimintaa ja toteuttaa konkreettinen kokoontumispaikka. Lisäksi haluamme luoda Kangasniemen kuntaan uutta, virtuaalista toimintaa myös ikäihmisille.

Hankkeen kokonaiskustannus on 66700 €, josta omarahoitusosuus on 26700 €. Hankehakemus, Ympäristöministeriön myönteinen erityisavustuspäätös sekä Esoten lausunto ovat liitteinä.

Kunnanhallitus tulee kokouksessaan 14.6.2021 käsittelemään hankkeen omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuuden kattamiseksi esitetään käytettäväksi kunnan vuosina 2005 sekä 2014 Valtionkonttorin myöntämien Elli Partin ja Veijo Viljakaisen kuolinpesien varojen käyttöä. Silloin, kun ilman omaisia kuolleen omaisuutta ei pysytetä valtiolla eikä sitä luovuteta perinnönjättäjän läheiselle, omaisuus luovutetaan Valtiokonttorin linjauksen mukaan hakemuksesta perinnönjättäjän kotikunnalle. Jos kuolinpesässä on huomattava määrä rahavaroja, osa niistä pysytetään valtiolla. Kuolinpesään kuuluva kiinteä omaisuus luovutetaan hakemuksesta kiinteistön sijaintikunnalle. Omaisuuden luovuttamisen ehtona on, että kunta esittää omaisuudelle sosiaalisen tai kulttuuriin liittyvän käyttötarkoituksen. Valtionkonttorin päätöksessä vuonna 2005, varat on haettu käytettäväksi vanhusten asumispalvelujen ja avohuollon kehittämiseen ja vuonna 2014 käytttäväksi vanhusten päivätoiminnan tukemiseen. Varoja on jäljellä taseessa yhteensä 27 802,67 euroa. Yhteensä kunnalla oli eri stipendi-, testamentti- ja valtionkonttorilta saatujen kuolinpesien rahastoissa yhteensä 663153,51 euroa vuoden 2020 tilinpäätöksessä."

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 24.5.2019 § 15 ottanut kantaa seuraavasti rahastojen käyttöön: 

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää lausunnossaan kunnanhallitukselle, että

 • Rahastojen hallinta (myös muut kunnan rahastot) vastuutetaan hallintopäällikölle.
 • Viranhaltija hakee uusia rahastoja valtiolta ja näiden käyttö määritellään tasapuolisesti kaikille ikäryhmille ja väestöryhmille. Näin yksi henkilö valmistelee uusien rahastojen hakemisen ja kokonaisuus säilyy yhdellä viranhaltijalla hallinnassa. Myös vammaiset, lapset yms erityisryhmät tulisi paremmin huomioiduksi. 
 • Varojen käytössä ja hakemisessa huomioidaan toteutuksen ja käytön seuranta (yhdistykset / essote).
 • Rahastojen varoja ei käytetä lakisääteisten palveluiden toteuttamiseen.
 • Vähävaraisuutta tulkittaessa mahdollistetaan enemmän  kokonaisharkintaa (enemmän harkintavaltaa varallisuuden jakamiseen. )
 • Osa-avustamisen mahdollisuus. 
 • Rahastojen käyttöön aktiivisuutta siten, että pääomat pienemmissä rahastoissa käytetään 10 vuoden aikana.

Lisäksi toivotaan, että käytettävissä olevia varoja voidaan käyttää myös yleisemmin väestön virkistykseen, mm. uimahalliretkiin, päivätoiminnan kehittämiseen.

Elli Partin rahaston käytöstä ehdotetaan, että rahastolla mahdollistetaan

 • toimintakeskuksen väen osallistuminen "Arjen suola" -koulutuksiin.
 • rahastosta myönnettäsiin vaatehankintoihin tukea.
 • virkistystä yksin asuville vanhuksille, jotka eivät osallistu Essoten järjestämään toimintaan.

Veijo Viljakaisen rahastosta ikäihmisten päivätoimintaan hankittaisiin teknisiä välineitä: tietokone, tabletteja väen käyttöön ja videotykki. Rahaston varoilla turvattaisiin avoimen päivätoiminnan toiminta.  

S-L Viinikaisen rahaston varat esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan ikääntyvien kehitysvammaisten virkistykseen.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto esittää, että Leena Reinikaisen rahastonvaroilla perustettaisiin ja palkattaisiin osa-aikainen koordinaattori (Vert. Kangasniemen Ev.lut seurakunnassa perustettu II diakonin virka Aino Suuroesen testamentin varoin vanhustyöntukemiseen). Rahaston varoja käytettäisiin myös toiminnan järjestämiseen. Tarkoituksena olisi vanhusten ja vammaisten yksinäisyyden poistaminen ja virkistymisen tukeminen. Näin välillisesti tuettaisiin kotona asuvia vanhuksia.  Koordinaattorin tehtävä olisi organisoda vapaaehtoisia ja järjestöjen väkeä vanhusten ja vammaisten osallistumisen tueksi varoilla järjestettyyn toimintaan.

Tai vaihtoehtoisesti yrittäjälle voitaisiin maksaa virkistyspalvelusta rahaston varoista, mikäli tämä kohdistaa toimintaansa kohdeväestöön.

Neuvosto esittää ehdotuksessaan myös joustoa myös tämän rahaston käyttöön. 

 

 

 

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee uudesta viriketupa hankkeesta, merkitseen saadun avustuksen tiedokseen ja toteaa, että kunnan rahastojen käyttö avustuskohteen omarahoitusosuuden kattamiseen on linjassa vanhus- ja vammaisneuvoston 24.5.2019 § 15 esitetyn rahastojen käytön kanssa. 

 

 

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyäksyi ehdotuksen ja lisäsi, että hanke on tervetullut lisä iäkkäiden palvelutarjontaan ja että hankkeen toivotaan käynnistyvän mahdollisimman pikaisesti.