Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 7.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 29.11.2022. Tarvittaessa esityslista tulostetaan paperisena kokoukseen. Kokouksesta on ilmoitettu tekstiviestillä 28.11.2022 ja lähetetty esityslista postissa 29.11.2022 kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä, etäyhteyden käytöstä on sovittava etukäteen sihteerin kanssa.  

Varajäsenille esityslista lähetetään, kun varsinainen jäsen ilmoittaa olevansa estynyt osallistumasta kokoukseen.

 

Kokouksen alussa kuullaan Tulevaisuus kotona -hankkeen Hankepäällikkö (sh, TtM) Susanna Lempiäisen hanke-esittely Teams yhteyden välityksellä. 

 

Tulevaisuus kotona -hanke lyhyesti: 

Etelä-Savon väestö vanhenee ja ikääntyneiden palvelujen tarve kasvaa. Kansallinen linjaus on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saavat sinne tarvitsemansa palvelut, myös ympärivuorokautisesti. Etelä-Savon hyvinvointialueen Tulevaisuus kotona -hankkeessa kehitetään ikääntyneiden ennakoivia palveluja, kotiin annettavia tukipalveluja sekä kotihoitoa, jotta kotona asuminen olisi mahdollisimman turvattua.

HANKKEEN TAVOITE

Hankkeessa tehdään konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään ikääntyneiden kokonaisvaltaista perusturvallisuutta sekä arjessa selviytymistä. Väestön vanhenemista ajatellen on tärkeää tunnistaa ja uudistaa palveluja niille kohderyhmille, jotka pärjäävät ja haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään.

Hanke tukee myös Etelä-Savon ikäohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä. Ikäohjelman strategisena tavoitteena on keventää palvelurakennetta niin, että 94 % yli 75-vuotiaista asuu turvallisesti kotona vuoteen 2030 mennessä. Tällöin ympärivuorokautisen asumisen, perhehoidon sekä palveluasumisen paikat riittävät myös tulevaisuudessa niille henkilöille, jotka eivät pärjää kotona tai ovat esimerkiksi muistisairaita.

Lisäksi ikäohjelman sekä hankkeen läpileikkaavana tavoitteena on että,

  • kotiin annettavat palvelut ovat vetovoimaisia
  • kotona tehtävään työhön lisätään vetovoimaa
  • kuntalaisten luottamus palveluun pysyy korkealla tasolla

Tavoitteet edellyttävät riittävää ja moniammatillista henkilöstöä, vahvaa viestintää, laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin hyödyntämistä, tiedolla johtamista sekä kotihoidon erilaisten hyvien käytäntöjen ja toimintamallien yhtenäistämistä koskemaan koko hyvinvointialuetta.

HANKKEEN KOHDERYHMÄT

Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat hyvinvointialueen kotiin annettavien palvelujen asiakkaat sekä omaiset, henkilöstö ja johto, sekä asiakaskuntaa edustavat järjestöt. Välillisenä kohderyhmänä toimivat myös alan opiskelijat. Kohderyhmät osallistetaan mukaan hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

 

 

 

Päätösehdotus

1. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi. 

 

 

 

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi esityksen. Kokouksen alussa kuultiin Tulevaisuus kotona- hankkeen esittely.