Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 27.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Vaalijalan kehyssuunnitelma 2022 - 2024 vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto

KNGDno-2021-610

Valmistelija

 • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kangasniemen vanhus- ja vammisneuvosto pyrkii osaltaan turvaamaan ikääntyvien ja vammaisten osallistamiseen julkishallinnon päätöksenteossa.

Vaalialan kuntayhtymä pyytää kunnilta lausuntoa vuosien 2021 -2024 kehyssuunnitelmasta. Sen tarkoitus on ohjeistaa Vaalialan toiminnan linjoja kyseisille vuosille. Kehyssuunnitelmassa otetaan huomioon hallinnon ja lainsäädännön muutokset ja uuden hyvinvointialueen perustaminen.

Kehyssyynnitelmassa osoitetaan Vaalialan tuottamien avopalveluiden merkitys ja todetaan, että Vaaliala on merkittävä erityispalveluiden tuottaja, joka turvaa omalla toiminnallaan kehitysvammaisten ja muiden vammaisten itsenäistymistä ja oikeuksien toteutumista. Vaalialan tarjoama avopalvelu turvaa 14 kunnassa 17 paikkakunnalla laaja-alaisen ja osaavan toiminnan kehitysvammaisten päivätoiminnasta aina vammaisten itsenäiseen asumiseen saakka. Vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa painottaa, että vaikka tulevaisuuden palvelurakenteessa toimintaa entisestään tullaan keskittämään asiakkaan omaan toimintaympäristöön tulee palvelun olla laadukasta, osaavaa ja kohtelun tasapuolista kaikissa palveluyksiköissä koko toiminta-alueella. Tämä edellyttää henkilöstön osaamisen ylläpitoä ja lisäämistä ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi Vaalialalla tulee itsellään säilyttää palvelun tuottamisen kriteerit, ei niin, että muu toimija sanelee palvelutason. Neuvosto on aikaisemmin ottanut kantaa palvelutason säilyttämisen puolesta (mm. kehitysvamma-asuntoloissa Essotella on ollut pyrkimys lisätä kotipalvelua ja vähentää asuntolojen omia ohjaajija).

Nenonpellossa sijaitseva osaamis- ja tukikeskus on valtakunnallisestikin merkittävä, joustava ja nopeasti toimintaansa muuttava yksikkö. Nenonpellon toimintaa on jatkossakin pyrittävä kehittämään. Kehyssuunnitelmassa on osoitettu jo 30 Nenonpellon asiakaspaikan ja 35 muun asiakaspaikan Pieksämäellä vähenneen vuodesta 2017. Lisäksi kapasiteetin ennakoidaan laskevan suunnitelmakauden aikana 20 asiakaspaikkaa. Vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa lausunnollaan painottaa, ettei asiakaspaikkoja Nenonpellossa tiputettaisi. Hoidon ja kuntoutuksen tarve on Suomessa lisääntynyt. Myös Vaalialan toiminta alueella. Pandemian kaikkia vaikutuksia erityisryhmien pahoinvoinnin lisääntymiseen ei voida osoittaa. Eristäytyminen lisää myös vammaisen pahoinvointia. 

Vaalialan toiminta edellyttää erityisosaamista ja sitäkautta myös lisää maakunnan elinvoimaa. Kilpailukykyisyys on ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoinnissa tärkeää. Vaalialan kilpailukykyisyys monipuolisena työnantajana on turvattava jatkossakin. Hyvin hoidettu talous ja asianmukaiset investoinnit turvaavat toiminnan jatkumista. Talouteen kohdistuvia säästöjä ei pitäsi hakea asiakaspaikkoja vähentämällä vaan verkostoitumisella ja yhteistoiminnalla  muiden toimijoiden kanssa. Vaalialan toiminnan turvaamisessa on erittäin tärkeää säilyttää hyvinvointirajojen ylimenevien palveluiden ostaminen. Vaalialan toiminta on valtakunnallista ja valtakunnallisen toiminnan turvaaminen edistää koko maakuntaa.  

Mikkelin Seudun kehitysvammaiset ry:n Kangasniemen osasto on tutustunut Vaalialan pyytämään lausuntopyyntöön kehyssuunnitelmastaan vuosille 2022 - 2024 ja haluaa tuoda esille erityisesti asiakkiden ja omaisten näkökulman. Heidän mukaansa  

- Vaalijalan laaja-alainen erityisosaaminen on turvattava Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueella 

- Vaalialan antama ohjaus ja tuki vanhemmille ja huoltajille heitä askarruttavista asioissa on erittäin tärkeää ja turvaa myös läheisten hyvinvointia, 

- konsultoiva työote auttaa perheitä ja työntekijöitä, tämä työmalli tulee jatkossakin säilyttää, 

- asumispalveluiden tuottaminen auttaa nuoria aikuisia kehitysvammaisia muuttamaan omaan kotiin, itsenäistymään ja selviytymään jatkossa taloudellisesti kevyemmässä avopalvelumuodossa, 

- palkkatason tarkistaminen voisi houkutella lisää ammattitaitoista työvoimaa, 

-Sateenkaari koulun tärkeys korostuu jatkossakin, kun kunnat ovat säästötoimin ajaneet alas oman pienryhmätoiminnan ja erityiskoulut,

- täsmä neuvonnan ja avun antaminen kunnissa oleville opettajille, 

- palvelujen hinnat tulisi pitää kohtuullisina ja hinnoittelun alentaminen on hyvä asia. 

 

Päätösehdotus

Neuvosto pyytää Kunnanhallitusta huomioimaan lausunnossaan, että Kangasniemen Vanhus- ja vammaisneuvosto pitää soteuudistuksessa Vaalialan valitsemaa neljää päätavoitetta hyvinä ja selkeinä kokonaisuuksina jotka toteutuessaan turvaavat Vaalialan toiminnan yhteistyöalueella. Lisäksi neuvosto

 • toivoo nykyisen palvelutason säilyvän Vaalialan tarjomissa avopalveluissa (mm. asuntoloiden ohjaajien säilyminen, ei ohjaajien korvaaminen kiertävällä kotihoidolla),
 • Nenonpellon asiakaspaikoja ei saa vähentää tulevalla kaudella 20 vaan kuntoutuksen, opetuksen, erityisopetuksen ja toisenasteen valmentavan opetuksen asiakaspaikkoja on pyrittävä säilyttämään nykyisella tasolla. 
 • henkilöstön osaamiseen on edelleen panostettava.
 • taloutta on jatkossakin hoidettava huolellisesti ja laadittava selkeät investointiohjelmat.  

Lisäksi neuvosto haluaa ottaa kantaa Vaalialan esittämiin erityiskysymyksiin: 

 • Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueella pitää turvata alueen asiakkaiden vaativien palvelutarpeiden toteuttaminen ja  kokonaisvaltainenen elämänlaadun parantaminen. Vaalialan toiminnalla voidaan turvata vammaisen oikeudet hyvään ja laadukkaaseen palveluun kaikissa elämän vaiheissa. 
 • Kuntien peruspalveluiden ja Vaalialan erityispalveluiden välistä yhteistyötä voisi vahvistaa
  • oppimalla tuntemaan avainhenkilöt keskenään,
  • luomalla luonnollisia yhteydenottomuotoja mm. yhteisiä koulutuksia ja yhteisiä kokonaisvaltaisia palvelupolkuja.
  • laatia yhdessä suunnitelmia ennaltaehkäisevien toimintamallien käytöstä.
  • tehostetaan organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä ihmisten kesken. Kun opitaan tuntemaan paremmin, niin palvelutkin sujuvat paremmin. 
 • Sateenkaarikoulun oppilasjonoa voisi pyrkiä purkamaan siten, että lisättäisiin yhteistyötä Valteri-koulun ja Moision sairaala koulun kanssa. Yhdessä voidaan perustaa klinikkakoulu, joka kiertäisi kuntien perusopetuksen tukena ja pystyisi luomaan kouluille matalan kynnyksen huililuokkia siten, että oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia pääsevät kevyempään opetukseen ja keräämään voimia. Mahdollisesti myös tunnistettaisiin helpommin erityisen tuen tarpeet ja esim. autismikirjon häiriöt. Samalla varmistettaisiin, että perusopetuksessa osataan antaa riittävää tukea ja apua erityisopetusta tarvitseville erityislapsille.  Onnistuneet koulukokemukset tekevät myös vammaisesta lapseta tasapainoisemman aikuisen.
 • Vaalialan rooli valtakunnallisena toimijana olisi säilytettävä kaikin tavoin. 

  

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi ehdotuksen.