Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 27.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 LISÄASIA: Erityislasten ja oppimisvaikeuksista kärsivien lasten kouluasiat

KNGDno-2018-165

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalialan kehyssopimukseen liittyvän asian yhteydessä vanhus- ja vammaisneuvosto käsitteli erityislasten koulunkäyntiin liittyviä asioita ja halusi nostaa tärkeäksi kokemansa asian lisäpykälänä neuvoston listalle.  Valtakunnallisestikin oppimisvaikeuksista kärsivien lasten osuus kasvaa ja Korona tuo lisävaikeutta koulutyöhön. Kangasniemellä on monia lapsia ja nuoria joiden koulunkäynnissä on vaikeuksia.

Vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa vaikuttaa ennaltaehkäisevillä toimilla koululaisten koulunkäyntiin siten, että koulunkäynti ei keskeydy tai että lasten ja nuorten ei tarvitsisi siirtyä opiskelmaan muualle omalta kotipaikkakunnalta. Ennaltaehkäisevillä toimilla on tarkoitus helpottaa kaikkien oppimisvaikeuksista kärsivien lasten ja nuorten opiskelua jo ennen kuin vammaisuuden ehdot täyttyvät. Kunnassa voi olla tarvetta monipuolisten oppimisen tukitoimien toteuttamiselle. Neuvosto haluaa omalta osaltaan olla vaikuttamassa, että Kangasniemen koulujen oppimisympäristöt ovat myös erityislapsia ja oppimisvaikeuksia omaavien oppilaiden mielestä turvallisia, kannustavia ja oppimiskokemuksia tukevia.  

Päätösehdotus

Neuvosto esittää kunnahallitukselle, että se esittäisi laaja-alaisen työryhmän perustamista sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle. Työryhmään voisi kutsua sivistys- ja hyvinvointijohtajan, lautakunnan puheenjohtajan, koulujen rehtorit, SOTEn edustajia ja työryhmään kutsuttaisiin myös vanhus-ja vammaisneuvostosta jäseniä ja oppilaiden vanhempia.

Työryhmä voisi pohtia ennaltaehkäiseviä keinoja, joilla lapsen ja nuoren koulunkäyntiä voitaisiin paremmin tukea. Ennaltaehkäisevillä toimilla voidaan suoraan vähentää jatkossa aiheutuvia SOTE kustannuksia niiden oppilaiden osalta joista tulee ns. koulupudokkaita. Työryhmän ideat voitaisiin toteuttaa kunnanhallituksen Valtionkonttorilta hakemien, nuorten syrjäytymiseen kohdistettujen,  määrärahojen käytöllä. Jokaisen nuoren koulunkäynnin jatkuminen omalla paikkakunnalla on suoraa säästöä muiden tukitoimien aiheuttamista kustannuksista.   

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, Mika Huovinen sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Merja Mälkki lukion ja yläkoulun rehtori, Joni Kääriäinen alakoulujen rehtori, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)