Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 25.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Aloite - Vanhainkoti-Kirkonkylän kevyenliikenteen väylän korjausehdotus / Kangasniemen vanhustentalosäätiö

KNGDno-2018-326

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhustentalosäätiö on kokouksessaan 30.7.2018 käsitellyt Otto Mannisen tien yhdistettyä kävely- ja pyöräilytietä välillä Vanhainkoti - Kangasniemen keskusta. Säätiö on laatinut aloitteen vanhus- ja vammaisneuvostolle. Aloitteessa todetaan, että kyseinen kävely- ja pyörätie on huonossa kunnossa ja säätiö toivoo kävely- ja pyörätien pikaista parantamista. Säätiö perustelee korjaustarvetta koska kuoppaisuus ja epätasaisuus ovat vaarallisisia pyöräilijöille, jalankulkijoille ja apuvälineillä liikkuville. Tällä liikenneosuudella liikutaan mm.rollaattorilla tai sähköavusteisella invapyörällä. Syvät kuopat ja urat sekä eritasossa olevat poikkikadut, joita joudutaan ylittämään, ovat erityisen vaarallisia. Tällä kävely- ja pyörätiellä liikkuu myös useita näkövammaisia.  Aloitteessaan säätiö toteaa vaurioiden syntyneen normaalilla kulumisella, routavaurioilla ja kaapeleiden asennusten yhteydessä. Kävely- ja pyörätielle on aiheutunut jopa yli viiden sentin korkeuseroja ja kuoppia. Vanhustentalosäätiö on toimittanut aloitteensa tueksi valokuvia joissa tienpinnan vaurioita ja korkeuseroja todennetaan. Aloite ja valokuvat ovat liitteenä.

Säätiö toivoo vanhus -ja vammaisneuvoston käsittelevän aloitteensa ja vievän asian kunnan päätöksentekoon, jotta kunta korjaisi kevyenliikenteen väylän vauriot pikaisesti. 

  

 

 

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee asiasta ja laatii kokouksessa päätöksen. 

Päätös

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto pitää Kangasniemen vanhustentalosäätiön tekemää aloitetta erittäin tärkeänä ja lähettää aloitteen suoraan liikenneasioista vastaavan pohjois-savon ELY- keskuksen käsiteltäväksi, määrärahojen varausta ja korjaustoimenpiteitä varten.

Neuvosto lähettää aloitteen myös Kangasniemen kunnan teknisen lautakunnan käsittelyyn ja pyytää kuntaa puoltamaan tehtyä aloitetta edelleen ELY- keskukselle.

 

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhustentalosäätiö on kokouksessaan 30.7.2018 käsitellyt Otto Mannisen tien yhdistettyä kävely- ja pyöräilytietä välillä Vanhainkoti - Kangasniemen keskusta. Säätiö on laatinut aloitteen vanhus- ja vammaisneuvostolle. Aloitteessa todetaan, että kyseinen kävely- ja pyörätie on huonossa kunnossa ja säätiö toivoo kävely- ja pyörätien pikaista parantamista. Säätiö perustelee korjaustarvetta koska kuoppaisuus ja epätasaisuus ovat vaarallisisia pyöräilijöille, jalankulkijoille ja apuvälineillä liikkuville. Tällä liikenneosuudella liikutaan mm.rollaattorilla tai sähköavusteisella invapyörällä. Syvät kuopat ja urat sekä eritasossa olevat poikkikadut, joita joudutaan ylittämään, ovat erityisen vaarallisia. Tällä kävely- ja pyörätiellä liikkuu myös useita näkövammaisia.  Aloitteessaan säätiö toteaa vaurioiden syntyneen normaalilla kulumisella, routavaurioilla ja kaapeleiden asennusten yhteydessä. Kävely- ja pyörätielle on aiheutunut jopa yli viiden sentin korkeuseroja ja kuoppia. Vanhustentalosäätiö on toimittanut aloitteensa tueksi valokuvia joissa tienpinnan vaurioita ja korkeuseroja todennetaan. Aloite ja valokuvat ovat liitteenä.

Säätiö toivoo vanhus -ja vammaisneuvoston käsittelevän aloitteensa ja vievän asian kunnan päätöksentekoon, jotta kunta korjaisi kevyenliikenteen väylän vauriot pikaisesti. 

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto pitää Kangasniemen vanhustentalosäätiön tekemää aloitetta erittäin tärkeänä ja lähettää aloitteen suoraan liikenneasioista vastaavan pohjois-savon ELY- keskuksen käsiteltäväksi, määrärahojen varausta ja korjaustoimenpiteitä varten.

Neuvosto lähettää aloitteen myös Kangasniemen kunnan teknisen lautakunnan käsittelyyn ja pyytää kuntaa puoltamaan tehtyä aloitetta edelleen ELY- keskukselle.

  

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että kevyenliikenteenväylä vanhainkodin alueelta kirkonkylälle on vilkkaasti liikennöity ja osittain heikossa kunnossa. Tekninen lautakunta puoltaa tehtyä aloitetta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

______

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 29.8.2018 käsitellyt Kangasniemen vanhustentalosäätiön 30.7.2018 tekemän aloitteen kevyen liikenteen väylän kunnostamiseksi. Otto Mannisen tien yhdistettyä kävely- ja pyöräilytietä välillä (Vanhainkoti) nykyään Puolakan rinne - Kangasniemen keskusta.

Nyt keskusteluun on noussut kaukolämpölinjan asentaminen Otto Mannisen tien varteen, ja tästä johtuva mahdollinen puuston poisto kaukolämpölinjan tieltä.

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa, että kevyen liikenteen väylää käytetään tässä tapauksessa kaukolämpölinjan upottamiseen ja väylää reunustavat hongat ja muu puusto säilytetään. Väylää reunustavat kymmenet hongat tulee tässä yhteydessä suojella. Edelleen neuvosto esittää aloitteessaan, että kevyen liikenteen väylän asfaltoinnista voitaisiin tilapäisesti luopua. Kevyen liikenteen väylän korjaaminen toteutettaisiin kivituhkaa käyttämällä. Pohjatyöt tulee kuitenkin suorittaa asfaltointitöiden vaatimusten mukaisesti. Näin Suur-Savon-Sähkön ilmoittama kustannusvaikutus pienenee oleellisesti. Suur-Savon-Sähkö voi helpommin muuttaa suunnitelmiaan ja kaivaa kaukolämpölinjan kevyen liikenteen väylän alle. Neuvosto toivoo, että kunta ryhtyy kaikkiin tarvittaviin neuvotteluihin ja toimenpiteisiin Suur-Savon-Sähkön ja ELY-keskuksen kanssa kevyen liikenteen väylän korjaamiseksi ja niitä ympäröivien puiden suojelemiseksi.

Kyseessä on valtion omistama tiealue ja valtio myös vastaa alueen ylläpidosta ja näin ollen Kangasniemen kunnalla ei ole päätäntävaltaa kaukolämpölijan sijoituksen suhteen. Suur-Savon Sähkö Oy on hakenut kaukolämpölinjan asentamiseen, Otto Mannisen tien ajoradan reunaan, sijoitusluvan Ely-Keskukselta. Samoin Suur-Savon Sähkö on myös hakenut kunnalta maisematyöluvan johtuen puiden kaatamistarpeesta. Molemmat luvat on jo myönnetty. Maisematyölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä rakennusvalvonta edellytty selvitykset vaihtoehtoisesta sijoitusratkaisusta kevyenliikenteen väylän alle. Maisematyölupa on liitteenä. Ely-keskus on ilmoittanut, että kaukolämpölinjan voi asentaa myös kevyenliikenteen väylän alle. Tällöin tulee Suur-Savon Sähkön hakea uusi sijoituslupa. Mikäli kaukolämpölinja asennetaan kevyenliikenteen väylän alle, niin Ely-keskus vaatii, että kevyenliikenteen väylä ennallistetaan. Tämä tarkoittaa, että päällystys tulee rakentaa uudelleen. Suur-Savon sähkö on ilmoittanut olevansa valmis siirtämään kaukolämpölinjan kevyenliikenteenväylän alle, mikäli joku taho maksaa syntyvät lisääntyneet kustannukset.

Kunnan näkemyksen mukaan olisi hyvä, että kaukolämpölinja rakennettaisiin kevyenliikenteen väylän alle, mutta kunta ei voi olla mukana rahoittamassa hanketta, koska kevyenliikenteenväylä ei ole kunnan omistama eikä kunnan ylläpitovastuulla. Maisematyölupahakemuksen mukaan kaukolämpöputken asentaminen ajoradan reunaan aiheuttaaa seuraavat puiden kaatamiset: mäntyjä joudutaan kaatamaan 8 - 13 kpl sekä muutama kuusi, koivu sekä pihlaja. Reitti on suunniteltu siten, että mäntyjen kaataminen minimoidaan. ELY on myöntänyt 13.9.2021 sijoitusluvan kaukolämpöjohdolle ko. alueelle. 20.09.2021 on pidetty kaadettavien puiden osalta katselmus, jossa on merkitty kaadettavaksi suunnitellut puut. Kaadettavia mäntyjä on 8, koivuja 3, pihlajia 3 ja kuusia 2. Kaksi mäntyä näiden lisäksi on rajatapauksia, mutta huolellisella kaivutyöllä ne on mahdollista säilyttää. Lisäksi lupaehdoissa on määrätty seuraavasti: Suunnitelman X6 kohdalle on kaadettavien mäntyjen tilalle istutettava 2 kpl vähintään 2000 mm korkeita männyntaimia ja kohdalle X8 1 kpl Jos kaadettavaksi suunnitellun männyn (8 kpl) lisäksi on kaadettava mäntyjä lisää on ne korvattava istutettavalla männyntaimella. Maisematyölupa on lainvoimainen. Kunnan näkemyksen mukaan hankkeesta aiheutuvat maisemahaitat eivät ole merkittäviä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kangasniemen kunta suosittaa Suur-Savon Sähkö Oy:lle, että se hakisi sijoitusluvan kaukolämpöputken rakentamiselle kevyenliikenteenväylän alle. Kunta ei kuitenkaan osallistu tästä syntyvien kustannusten maksamiseen. Muutoin vanhus- ja vammaisneuvoston tekemä aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin kunnan osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kangasniemen kunta suosittaa Suur-Savon Sähkö Oy:lle, että se hakisi sijoitusluvan kaukolämpöputken rakentamiselle kevyenliikenteenväylän alle. Kunta ei kuitenkaan osallistu tästä syntyvien kustannusten maksamiseen. Muutoin vanhus- ja vammaisneuvoston tekemä aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin kunnan osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 29.8.2018- käsitellyt Vanhustentalosäätiön tekemää aloitetta kevyen liikenteen väylän korjaamisesta välillä kirkonkylä - Puolakan rinne  (Vanhainkodin alue). Asia on teknisen lautakunnan kautta edennyt Pohjois-Savon Ely-keskuksen käsittelyyn. Kevyen liikenteen väylä on Ely-keskuksen ylläpitämä tieosuus. Tuonnemmin asiaa on käsitelty v. 2020 vihreiden tekemän valtuusotaloitteen yhteydessä. Nyt julkisuudessa esilletulleiden tietojen mukaan kevyen liikenteen väylän viereen on Suur-Savon-Sähkö suunnitellut kaukolämpöputkilinjansa. Vanhus ja vammaisneuvoston puheenjohtaja on kunnanvaltuuston kokouksessa 31.1.2022 tehnyt liitteenä olevan valtuustoaloitteen.. 

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee asiasta ja merkitsee nimissään tehdyn valtuustoaloitteen tiedokseen.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi asian tiedokseen.

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen kunnahallituksen päätöksen aloitteen käsittelystä. 

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen kunnahallituksen päätöksen aloitteen käsittelystä. 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi ehdotuksen. 

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhusneuvosto on nostanut esille v.2018 Kangasniemen vanhustentalosäätiön tekemän aloitteen kevyenliikenteenväylän parantamiseksi välillä kirkonkylä- vanhainkodin alue. Myöhemmin vanhainkodin alue on nimetty neuvoston aloitteesta Puolankan rinteeksi. 

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on kannattanyt vanhustentalosäätiön aloitetta ja toivonut kevyen liikenteenväylän korjaamista. Vihikankaan, Marjoniemen, Simolan, Puolakanrinteen ja Säynetlammen ympäristössä asuu paljon ikääntyviä, jotka liikkuvat polkupyörillä, jalkaisin tai käyttävät avustettua liikkumista. Kevyenliikenteen väylä on aloitteen tekoaikaan ollut erittäin muhkurainen ja kuoppoanen. Routavauriot eivät ole korjaantuneet vaan kevyenliikenteenväylän kunto aiheuttaa turvalliselle liikkumiselle entistä enemmän riskejä. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto ymmärtää, Kangasniemen kunnan myötämielinen suhtautumienen kevyenliikenteenväylän korjaukseen on aikoinaan mennyt Ely keskukseeen. Elykeskusksesta ei osata kertoa missä vaiheessa asian eteneminen on. Vaikuttaa siltä, että kyseinen kevyenliikenteenväylän korjaaminen olisi tipahtanut Elykeskuksen suunnitelmista pois tarpeettomana. 

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto pitää kevyenliikenteen väylän korjaamista erittäin tärkeänä asiana ja perustelee korjaamista liikkumisen helpottumisella ja turvallisuuden lisäämisellä. Kevyenlikkenteen väylään liittyvää korjaamista on keskusteltu Suur-Savon-Sähkön  lämpökaapeleiden asettamisen yhteydessä. Kunnanhallitus sanoo päätöksessään ettei asia enna enempää aihetta asian käsittelyyn.  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Aalto, harri.i.aalto@gmail.com

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee kirkonkylä - Puolakan rinne välisestä kevyenliikenteen väylästä ja päättää kokouksessa  tarvittavista toimenpiteistä. 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti laatia asiasta valtuustoaloitteen joka tuodaan esille seuraavassa valtuustossa puheenjohtajan toimesta. 

Tiedoksi

kunnanhallitus