Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Hyvinvointikertomus 2022 - 2025

KNGDno-2022-42

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvostoista edellytetään Kuntalain 27 § ja 28 § seuraavaa:  "on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön / vammaisen henkilön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta." 

Vanhuspalvelulain 11 §:ssä vanhusneuvostoista säädetään, että "Sen lisäksi, mitä kuntalain 27 §:ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta."

Kunnanhallitus on nimennyt hyvinvointikertomuksen laatimiseksi työryhmän. Hyvinvointikertomus on valmistunut työryhmän yhteistyönä ja sivistys- ja hyvinvointitoimesta kirjastonnjohtaja Sari Tullan ohjjaamana. Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja on osallistunut työryhmän toimintaan. 

Kirjastonjohtaja Sari Tulla esittelee uuden hyvinvointikertomuksen.  

 

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvostoto tutustuu suunnitelmaan/ hyvinvointikertomukseen Sari Tullan esittelyn pohjalta ja keskustelee asiakirjasta.

 

 

Päätös

Sari Tulla esitteli yksityiskohtaisesti uuden hyvinvointikertomuksen vanhus- ja vammaisneuvostolle. Neuvosto kiittää työryhmää huolellisesta työstä ja hyvin laadistusta kertomuksesta. Mittariston esitteleminen koettiin tärkeäksi. Tietoja on kerätty mm. Sotkanetistä ja kouluterveyskyselyistä. Sari Tulla kertoi, että joitakin kohdennettuja tietoja ei voida luotettavasti mitata, ettei palvelun käyttäjän yksityisyys vaarannu pienen mittausmäärän johdosta pienellä paikkakunnalla. Hyvinvointikertomus on laadittu sähköisellä alustalla. Neuvosto toivoo kuitenkin saavansa paperiversion itsensä ja kuntalaisten käyttöön ja viittaa saavutettavuuteen ja kertomuksessa esitettyihin tavoitteisiin.  

Neuvosto nosti esille, että myös KELAn tilastoista voisi jatkossa nostaa esille kaikkiin osioihin. Esim: Elinvoima ja talouskohtaan voisi esitellä kunnassa olevien asumispalveluyksiköiden määriä, jolloin vuosittain voisi seurata vähenevätkö vai lisääntyvätkö palvelupaikat? Neuvosto totesi Kangasniemen huoltosuhteen olevan korkea ja johtuvan ikääntyvien lisääntyvästä määräastä. Kunnan velkaisuusasteen idikaattori näytti laskevalta ja sitäkin neuvosto piti hyvänä. 

Neuvosto toivoo, että erikaoissairaanhoidon osuutta kuvattaisiin tarkemmin esim lasten ja nuorten osalta psykiatrisissa tilanteissa. Onko esim erikoissairaanhoidon tarve pienentynyt jos samalla sosiaalihuollon avotoimenpiteet ovat lisääntyneet?  KELA:n etuuksien määrät kunnan eri ikäryhmissä. Esim kuntoutustukien ja vammaisetuuksien määrän saajat, onko nousua ja onko laskua ja onko Kangasniemi Etelä-Savon kunnissa samalla tasolla, jos ei ole, niin onko palvelurakenteessa muutoksia tai tarvetta niille?

Neuvosto totesi keskustelussaan, että Koronan vaikutukset ovat näkyvissä monissa mittareissa. Neuvosto myös kysyi, että näkyykö terveydenhuollon palveluiden kohdalla se, että Kangasniemellä on useita kertoja ollut tilanteita, ettei lääkäriä ole ollut saatavilla. Tuolloin päivystyskäynnit on osoitettu Mikkelin yhteispäivystykseen.  Sari Tulla lupasi selvittää asiaa paljonko terveyspalveluissa on todellista muutosta esim. lääkärin saatavuudessa.  

Neuvosto esitti toiveenaan, että myös nuorisotoimen ja erityisnuorisotyön osuus nuorille kohdistettujen palveluiden saatavuudessa ja määrässä olisi mitattavissa jatkossa ja toivoi, että nuorisotyötä voitaisiin enemmän kohdistaa kouluympäristöön nuorten lähelle.

Vanhus- ja vammaisneuvosto ei esitä edellä mainittuja konkreettisia muutostoiveita esitettyyn hyvinvointikertomukseen vaan toteaa, että edellä esille nostamat asiat voisivat olla myös seuraavassa hyvinvointikertomuksessa esilä. Neuvosto toivoo kuitenkin, että nyt lausunnolla olevaan hyvinvointikertomukseen lisätään selkeästi tieto, että kaikki tavoite- ja toimenpidekohdat, ikäluokasta riippumatta kosevat myös erityisryhmiin kuuluvia vammaisia,vammautuneita, pitkäaikaissairaita, erityislapsia ja erityisnuoria. Hyvinvointikertomuksen asioita tulee tarkastella esteellisyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta ja kaikki toimenpiteet on tarkasteltava myös yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta.