Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 / Joukkoliikenteen palvelutaso 2021- 2025 / Pohjois-Savon ely-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutaso 2018-2020

KNGDno-2017-525

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kuntien kanssa laatinut joukkoliikenteen palvelutasoa koskevan selvityksen.

Palvelutasotavoitteet on määritelty yhteysvälikohtaisesti kuntakeskusten ja maakuntakeskusten välille sekä ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluville paikallisliikenteille. Palvelutasotavoitteiden määrittely ohjaa vahvasti ELY-keskuksen liikenteiden suunnittelua ja hankintaa, ja se on nähty tarpeelliseksi, vaikka laki ei siihen enää velvoitakaan. Palvelutasotavoitteiden asettamisessa lähtökohtana on ollut joukkoliikenteen nykyinen palvelutarjonta ja rahoitustaso.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa liitteenä olevasta raporttiluonnoksesta ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Itä-Suomessa 2021-2025.

Lausunto pyydetään toimittamaan 14.5.2021 klo 16.15 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen, että kunnalta on pyydetty joukkoliikenteen palvelutasosta lausuntoa. Vanhus- ja vammaisneuvosto ottaa asiaan kantaa tarvittaessa ja toimittaa kannanottonsa tiedoksi asiaa valmistelevalle kunnan talouspäällikkö Mirja Ursinille, edelleen kunnan lausunnon tueksi.   

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja toteaa omassa kannanotossaan seuraavaa:

1.Neuvoston mielestä näin tärkeään asiaan kuuluu kunnanhallituksen antaa lausunto. Lausunnon merkitys on tärkeä ja sillä vaikutetaan kuntalaisten joukkoliikenteen saatavuuteen.

2. Joukkoliikenteen selvityksentekijä ei ota selvityksessään Kangasniemen kunnan erityispiirteitä esille:

  • Olemme länsirajalla ja maakuntaraja on kunnan rajalla.
  • Kunta ei ole suuremman kasvukeskuksen ympäröimä vaan kunnantataajaman palveluita käyttävät kaikki kunnan asukkaat.
  • Kuntataajaman askukkaiden vertailuluku kuuluu olla kunnan todellisen asukasluvun mukainen .n.5300. Selvityksentekijä on käyttänyt lähdeaineistonaan YKR-taajamat, SYKE tietokantaa kohdassa 5.5. yli 650 taajamat. Kangasniemen kunnan taajamaluku puuttuu kokonaan joten kysymyksessä on 5350 asukkaan kuntakeskus, jonka mukaan palvelut on mitoitettava.  
  • Kangasniemi on maakuntarajakunta, jolloin joukkoliikenteen palvelutasoa on tarkasteltava kokonaisuutena, eikä vain liikennöintinä Itä-Suomeen päin. Kangasniemi - Joutsa reitti on nostettava erikseen tarkasteluun

 

3. Jyväskylä - Joutsa suunasta liikennöidään Helsinkiin. Kangasniemeltä kuuluu olla suora liikenneöintiyhteys Joutsaan ja sitä kautta pääkaupunkiseudulle. Tätä mahdollisuutta ei ole selvityksessä huomioitu ja selvitys on siltäosin puutteellinen.

 

4. Kangasniemen nykyiset joukkoliikennemäärät ovat selvästi pienempiä kuin muiden kuntien joukkoliikennemäärät. Kohta 6.3.2. palvelutasotavotteiden täyttyminen Etelä-Savossa.  Tässäkään vertailussa ei oteta huomioon kunnasta Keski-Suomeen liikennöinnin tarvetta. Keski-Suomen Ely-keskus laatii Keski-Suomen alueelle omat palvelutasoselvitystavoitteensa, eikä se huomioi alueensa ulkopuolisia kuntia. Näin ollen Phjois-Savon Ely-keskuksen kuuluisi huomioida rajakuntana Kangasniemen kunta siten, että liikennöinti tarkasteltaisiin tosiasiallisen palvelutasotarpeen näkökulmasta. Ei saa olla niin, että kuntalaiset saavat huonompaa julkista palvelua koska kunnan liikennöintiä ei tarkastella kokonaisuutena vaan tarkastelu kohdistuu vain Pohjois-Savon Ely-keskuksen alueen sisäiseen liikennöintiin. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto toivoo näkökulmiensa vaikuttavan lausunnon valmisteluuun ja tulevan huomoiduksi.