Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe (Käynnissä)   Muutoksenhaku (valitus)

Tuulivoimahanke / Suur-Savon-Sähkö Oy

TUNNUS
KNGDno-2023-251, Tuulivoimahanke / Suur-Savon-Sähkö Oy
YHTEYSHENKILÖ
tekninen johtaja Mikko Korhonen, hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman

HUUHTIMÄEN OSAYLEISKAAVA

Suur-Savon Sähkö Oy:n aloitteesta laaditaan  MRL 77 §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava Huuhtimäen alueelle. Tällä mahdollistetaan tuulivoima-alueen rakentaminen. Osayleiskaavaa voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44 §, 77a § ja 77b §).

Hankkeessa sovelletaan lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017).  Suur-Savon Sähkö Oy hakee päätöksen Etelä-Savon ELY-keskukselta YVA-menettelystä.

Tuulivoiman rakentaminen tukee Suomen energiaomavaraisuutta ja siirtymää kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. Uusiutuvan energian tuottaminen tukee myös Kangasniemen kunnan strategisia tavoitteita – tavoitteena on kestävä ja vetovoimainen luonto- ja asuinympäristö, muun muassa uusiutuvia energiantuotantomuotoja hyödyntäen. Tuulivoimarakentamisella on myös positiivisia vaikutuksia kunnan talouteen ja työllisyyteen.

Suunniteltu tuulivoima-alue

Suur-Savon Sähkön alustavan analyysin mukaan suunnittelualueelle olisi mahdollista sijoittaa noin 7 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi noin 6–10 MW, jolloin koko tuulivoimapuiston kokonaistehokkuus olisi noin 42–70 MW.

Alustavien suunnitelmien mukaan liityntä valtakunnalliseen sähköverkkoon tapahtuisi liittymällä hankealueen poikki kulkevaan olemassa olevaan Kauppila–Joutsa 110 kV voimajohtoon.

Osayleiskaava

Tuulivoimahankkeen suunnittelualue eli kaava-alueen yleisluontoinen sijainti on esitetty päätöksenteon perusteena olevissa liitteessä. Kaava-alueen tarkka rajaus määritellään suunnittelun edetessä.

Tuulivoimaosayleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueen maankäyttötarpeet, joita ovat erityisesti tuulivoimaloiden alueet. Lisäksi kaavassa osoitetaan ohjeellisena tarpeelliset huoltotiet, tuulivoima-alueen sisäistä sähkönsiirtoa varten tarvittavat kaapelilinjat sekä kaava-alueelle sijoittuva osa ns. ulkoisesta kaapelireitistä, jolla hanke liitetään sähköverkkoon.

Suur-Savon Sähkö Oy on solminut maanvuokrasopimuksia suunnittelualueen maanomistajien kanssa yhteensä noin 785 hehtaarista (sisältäen 5 voimalapaikkaa), noin 144 hehtaarin osalta sopimusneuvottelut ovat käynnissä (sisältäen 2 voimalapaikkaa). Kaavan laatijaksi Suur-Savon Sähkö Oy esittää Ramboll Finland Oy:tä/Elina Nissinen.

Kustannukset

Suur-Savon Sähkö Oy sitoutuu vastaamaan kaavan, sitä varten laadittavien selvitysten sekä YVA:n laatimisen kuluista Kangasniemen kunnan kanssa solmittavan kaavoitussopimuksen mukaisesti.

Kaavan kuuluttaminen

Kaavan vireille tulosta on kuulutettu. 

Kaavan vireilletulovaiheessa, ennen valtuuston vireilletulokäsittelyä, ovat kuntalaisten lähettämät kannanotot toimitettu valtuuston esityslistavaiheessa oheismateriaalina valtuutetuille. 

 


ASIAN KÄSITTELY

  Muutoksenhaku (valitus) - Valmis

Vastaanotetaan muutoksenhakuun liittyvä asiakirja

  Luonnosvaihe - Käynnissä

Kuulutus kaavahankkeen luonnosvaiheesta

Itä-Suomen Hallinto-oikeuden päätös koskien Tuulia Järvi-Suomi ry:n tekemää kunnallisvalitusta Kangasniemen kunnanvaltuuston 12.6.2023 § 42 Suur-Savon-Sähkö Oy:n esitys osayleiskaavan käynnistämisestä tuulivoimapuistoa varten Kangasniemen Huuhtimäen alueelle -päätöksestä  

Kuulutusaika: 21.8.2023 - 30.9.2023

Kangasniemen kunnanvaltuusto 12.6.2023 § 42 on tekemällään päätöksellä päättänyt käynnistää alueelle laadittavan tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimisen, vastata lakisääteisistä hallinnollisista tehtävistä ja periä kaavoituksesta aiheutuvat kustannukset Suur-Savon Sähkö Oy:ltä.

Päätöksen mukaan Suur-Savon Sähkö Oy vastaa kaavan ja YVA:n laadinnasta aiheutuvista konsultti-, selvitys- ja kuulutuskustannuksista päätöksen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaan. Kunnanvaltuusto on valtuuttanut hallintojohtajan ja teknisen johtajan tekemään tarvittavat muutokset ja allekirjoittamaan päätöksen liitteenä olevan kaavoitussopimuksen.

Päätöspöytäkirjan mukaan päätöstä koskee muutoksenhakukielto.

Valittaja on vaatinut valituksessaan, että päätös on kumottava esteellisyyden vuoksi.

Valituksenalaisen päätöksen valmisteluun liittyvässä kunnanhallituksen kokouksessa 5.6.2023 § 122 on ollut esittelijänä kunnanjohtaja, joka on ollut esteellinen toimimaan esittelijänä.

Edellä mainitussa kunnanhallituksen kokouksessa ovat olleet läsnä Tommi Vehmala, Tuomo Janhunen ja Tero Marttinen, jotka ovat jäävänneet itsensä. Samat henkilöt ovat olleet läsnä päätöksenteossa kunnanvaltuuston kokouksessa 12.6.2023 § 42.

Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta. Perustelut Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Valituksenalaisessa päätöksessä on kysymys kaavoituksen käynnistämistä koskevasta päätöksestä. Asiassa on kyse kuntalain 136 §:ssä tarkoitetulla tavalla kaavoituksen valmistelusta, eikä päätös siten sisällä sellaista lopullista asiaratkaisua, josta saa tehdä kunnallisvalituksen. Tämän vuoksi valitus on jätettävä tutkimatta.


  Vireilletulovaihe - 12.6.2023 - Valmis

Osallisuus

Kuulutus kaavahankkeen vireilletulosta

Kunnanhallituksen käsittely kaavan vireilletulosta

Kuulutus kaavahankkeen vireilletulosta

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava Huuhtimäen alueelle tuulivoimapuiston rakentamiseksi

Kuulutusaika: 13.6.2023 - 14.7.2023

Suur-Savon Sähkö Oy:n aloitteesta on Kangasniemen kunnanvaltuusto päättänyt kokouksessaan 12.6.2023 § 42 aloittaa MRL 77 §:n mukaisen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan  Huuhtimäen alueelle. Kaava-aloite ja alustava suunnittelualueen rajaus on nähtävillä allaolevassa liitteessä. Alue tarkentuu suunnitelmien edetessä. 

Kaavan tarkoitus on mahdollistaa tuulivoima-alueen rakentaminen laatimalla oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44 §, 77a § ja 77b §).

Hankkeessa sovelletaan lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017). Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan erillismenettelynä siten, että kaavoituksen ja YVA-menettelyn aikataulut sovitetaan yhteen. Suur-Savon Sähkö Oy hakee päätöksen Etelä-Savon ELY-keskukselta YVA-menettelystä.

 

Kangasniemellä 13.6.2023 KANGASNIEMEN KUNNANHALLITUS

 

 

Asiakirjat

Liite 1. Suunnittelualueen kartta.jpg (pdf, 3319 kt)

Kangasniemi_kaavoitusaloite_22.5.2023.pdf (pdf, 82 kt)


Kunnanhallituksen käsittely kaavan vireilletulosta

Tiedottaminen vireilletulosta