Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe (Käynnissä)

Kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen -asian julkaisu-, vireille 2021

YHTEYSHENKILÖ
Mikko Korhonen tekninen johtaja puh: 040 515 1739 mikko.korhonen(at)kangasniemi.fi
AJANKOHTAISTA
Kaava-asia on edennyt luonnosvaiheeseen, osallisilta pyydetään lausuntoa asiasta.

Kangasniemen Kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen on tullut vireille v. 2021. Kaavakäsittely on siirtynyt luonnosvaiheeseen.  

Yleiskaavoitus on olennainen osa kuntasuunnittelua ja ajantasainen yleiskaava on välttämätön perusta kunnan hyvälle maapolitiikan hoidolle. Yhdyskuntarakenteen ylläpitäminen ja kehittäminen kestävällä tavalla edellyttää taajaman ja sen lähialueet kattavaa yleispiirteistä maankäytöllistä suunnitelmaa. Suunnitelmallisuus koskee kaikkia yhdyskunnallisia toimintoja,​ kuten asumista,​ vapaa-​aikaa ja virkistystä,​ elinkeinoelämää,​ palveluita,​ liikennettä sekä ympäristön ja luonnonolojen huomioimista.

Maankäytön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida myös ratkaisujen merkittävyys ja niiden vaikutukset tulevaisuuteen. Taajama-​alueen yleiskaavoituksen aikajänteenä on pidetty 10 -​ 15 vuotta. Kangasniemen kirkonkylään laadittiin ensimmäinen yleiskaava v. 1982,​ seuraava 1994 ja nyt voimassa oleva v. 2007.

Nykyinen kaava on ollut ratkaisuiltaan toimiva ja sen pohjalta on asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä voitu toteuttaa johdonmukaisesti. Kaava on pääosin edelleen ajantasainenkin,​ mutta muutamia selkeitä päivittämistarpeita on vuosien varrella ilmennyt.

Kaavoitustyö yleiskaavan päivittämiseksi on v. 2021 laadittu ja kaavamuutosten pohjaksi tuotettu osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma (OAS). Se sisältää vireilletuloon mennessä esille tulleet muutoskohteet ja kaavoituksen alustavat tavoitteet. OAS:n mukaan erityistä huomiota kaavoitustyössä tullaan kiinnittämään kaavaratkaisujen yhdyskuntarakenteellisten,​ taloudellisten,​ ympäristöllisten,​ kulttuuristen,​ liikenteellisten ja sosiaalisten vaikutusten selvittämiseen ja arviointiin.

Kaavoitustyö on ednnyt siten,​ että OAS ja tavoiteasettelu on asetettu kesän 2021 aikana julkisesti nähtäville ja hankkeesta on tiedotettu lehdistön ja nettisivujen kautta. Myös tarvittavat viranomaislausunnot on pyydetty tuossa vaiheessa. Nähtävilläoloaikana saadun palautteen perusteella on tehty kohteisiin ja tavoiteasetteluun mahdolliset muutokset ja tarkennukset. Tämän jälkeen on laadittu kaavaluonnos.

Kaavan luonnosvaihe etenee teknisen lautakunnan käsittelystä kunnanhallituksen käsittelyyn ja sen jälkeen luonnosvaiheesta pyydetään lausunnot. Seuraa kunnan julkaisusivuja. 


ASIAN KÄSITTELY

  Luonnosvaihe - 19.9.2023 - Käynnissä

Teknisen lautakunnan käsittely kaavaluonnoksesta

Asiakirjat

Pöytäkirjan ote-Tekninen lautakunta - 19.09.2023, klo 14:59

Kuulutus kaavahankkeen luonnosvaiheesta

  Vireilletulovaihe - 18.5.2021 - Valmis

Kunnanhallituksen käsittely kaavan vireilletulosta