Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe (Käynnissä)

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaava / tuulivoima

YHTEYSHENKILÖ
Etelä-Savon Maakuntaliitto aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen, p. 040 628 2788, sp. etunimi.sukunimi@esavo.fi
AJANKOHTAISTA
Etelä-Savon 4.vaihemaakuntakaava on laitettu vireille. Se käsittelee ainoastaan tuulivoimaa ja sitä varten tarvittavia voimajohtoja.

Etelä-Savon Maakuntaliitto on aloittanut 4. vaihemaakuntakaavan valmistelun. 4. vaihemaakuntakaava tulee käsittelemään vain tuulivoimaa ja siihen liittyviä voimajohtoja. Kangsniemen kunta tiedottaa 4. vaihemaakuntakaavaan liittyvistä asioista omasta näkökulmastaan, esim. päätöksistä ja suunnitelmista ja julkaisee kuulutukset ja lausuntopyynnöt julkaisusivullaan.  

Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa ja vireillä 3. vaihemaakuntakaava.

Voimassa olevista maakuntakaavoista vanhin on Etelä-Savon maakuntakaava (2010). Se on laadittu koko Etelä-Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Vanhat seutukaavat on tuolloin kumottu muilta osin paitsi ohjeellisen oikoratavarauksen osalta välillä Lahti-Heinola-Mikkeli.

Tuulivoimaa käsittelevä Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa (2016) on osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa (2016) voimassa olevia maakuntakaavoja on päivitetty kaikkien maankäyttömuotojen osalta.

Maakuntahallitus teki 20.9.2021 päätöksen käynnistää maakuntakaavan laadinta (141 §). Maakuntahallitus hyväksyi päätöksellään (22.8.2022 §114) Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asetti sen julkisesti nähtäville ja kuulutti samalla kaavan vireilletulosta sekä pyysi lausunnot viranomaisilta.

3.Vaihekaavassa käsitellään myös tuulivoimaa, mutta koska kaava käsittää myös muita teemoja, joiden osalta selvitykset ovat kesken ja koska vihreän siirtymän investoinnit ovat kiihtyneet, on tullut tarve laatia tuulivoiman osalta kaava nopeammin.

Myös maakuntaliiton resurssit kaavan laatimisen suhteen on huomioitava suhteessa laadittavaan kaavakokonaisuuteen ja siksi on päädytty irrottamaan tuulivoima omaksi vaihekaavakseen.

Nyt laadittava 4. vaihemaakuntakaava käsittelee siis ainoastaan tuulivoimaa ja sitä varten tarvittavia voimajohtoja. Vaihemaakuntakaavan tavoite on osoittaa uusia teollisen kokoluokan tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjaksi. Maakuntaliitto sai Ympäristöministeriöltä avustusta tuulivoiman rakentamiseen ja hyväksyttävyyden parantamiseen vuonna 2021. Hanke kesti vuoden 2022 loppuun ja hankkeessa selvitettiin potentiaalisia tuulivoima-alueita ja arvioitiin näiden vaikutuksia maisemaan, linnustoon ja aluetalouteen. Laaditut selvitykset toimivat kaavan pohja-aineistona

----

Etelä-Savon vaihemaakuntakaava on siirtynyt luonnosvaiheeseen. Kaavan valmisteluaineisto löytyy maakuntaliiton verkkosivuilta osoitteesta https://www.esavo.fi/vaihekaava4

Pyydettäessä maakuntaliitto toimittaa aineiston paperisena. Nähtävillä oloaika on 6.11. 2023. – 5.1.2024. Kaavan valisteluaineisto on nähtävillä myös tällä Kangasniemen kunnan julkaisusivulla. 

Kangasniemen kunnassa kunnan lausunnon valmistelusta vastaa tekninen johtaja Mikko Korhonen. 


ASIAN KÄSITTELY

  Luonnosvaihe - 2.11.2023 - Käynnissä

Kuulutus kaavahankkeen luonnosvaiheesta

Kaava-aineistot

Asiakirjat

Vaihekaava4_lausuntopyyntö_luonnos.pdf (pdf, 230 kt)

  Vireilletulovaihe - 25.8.2023 - Valmis

Kuulutus kaavahankkeen vireilletulosta

ETELÄ-sAVON 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA ON TULLUT VIREILLE 

Kuulutusaika: 25.8.2023 - 30.9.2023

kts. liite

Asiakirjat

KUULUTUS_vaihekaava4_ESmaakuntaliitto.pdf (pdf, 143 kt)