Tekninen lautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos

KNGDno-2019-750

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.12.2019 § 268 hyväksynyt yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksen.

Siltä osin, kun toimivalta on kunnanhallituksella, kunnanhallitus päätti, että se hallintosäännön 33 ja 37 §:n mukaisesti lakkauttaa kunnallistekniikan mestarin toimen sekä yhden kiinteistöhuollon ammattimiehen toimen.

Kunnallistekniikan mestarin tehtävät jaetaan olemassa olevalle henkilöstölle. Tämä näkyy lisääntyneenä työmääränä useammalla henkilöllä.

Vesihuoltolaitoksella on ollut täyttämättömänä vakanssi nro 300012. Yhteistoimintamenettelyn tuloksena on tarkoitus täyttää kyseinen vakanssi sisäisesti kiinteistökeskuksen henkilöstöllä. Tällöin kiinteistökeskukselle avoimeksi jäävä vakanssi lakkautetaan.

Kiinteistökeskuksella edellinen näkyy resurssien vähentymisenä, joka johtaa palveluiden laadun heikkenemiseen. Talviviikonloppuisin on ollut työvuorossa kaksi ammattimiestä hoitamassa kiinteistöjen talvikunnossapitoa. Jatkossa viikonloppuisin on työvuorossa vain yksi ammattimies. Talvikunnossapito joudutaan priorisoimaan hyvinvointikeskukseen ja vanhainkodinalueille. Muilla kunnan kiinteistöillä tehdään vain välttämättömät talvihoidon toimenpiteet. Mahdollisesti myös Vanhustentalosäätiön kanssa tehty sopimus vanhainkodinalueen kiinteistöjen hoidosta joudutaan irtisanomaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

1. Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen, että kunnallistekniikan mestarin toimi (vakanssi nro 300003) on lakkautettu ja kunnallistekniikan mestarin tehtävät siirretään olemassa olevalle henkilöstölle.

2. Tekninen lautakunta päättää, että se siirtää, vakanssi nro 300008 Ammattimies, XXXXXXXXX 27.1.2020 alkaen vakanssille nro 300012 Vesihuoltolaitoksenhoitaja.

3. Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen, että yhden kiinteistöhuollon ammattimiehen toimi (vakanssi nro 300008 Ammattimies) on lakkautettu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______

Tiedoksi

hallintopäällikkö, palkanlaskenta, kiinteistötyönjohtaja, vesihuoltolaitos, vesihuoltolaitoksenhoitaja

Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.