Tekninen lautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Synsiörannan ranta-asemakaavan muutos

KNGDno-2019-678

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tilojen Synsiöranta 213-433-3-19 ja Ahoranta 213-433-3-18 alueilla on voimassa 19.6.1997 vahvistettu Synsiörannan ranta-asemakaava. Maanomistajan aloitteesta on laitettu vireille kaavamuutos, jonka tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö vastaamaan tämän hetken lähtökohtia ja tarpeita. Alkuperäisessä kaavassa on osoitettu alueita ns. maatilamatkailun tarpeisiin, mutta maanomistajalla ei ole ollut eikä ole jatkossakaan tarvetta sen kaltaiseen toimintaan. Muutosesitys kohdistuu myös Kokkoniemenjoen varteen osoitettuihin melko laajoihin virkistysalueisiin, jotka ovat myös osoittautuneet tarpeettomiksi ja merkintä on ollut omiaan hankaloittamaan alueilla tapahtuvaa normaalia metsätalouskäyttöä. Kaavamuutoksen pohjaksi on viime kesänä tehty uusi luontoselvitys.

Alueelle laadittu 14.8.2019 päivätty kaavaluonnos ja kaavahanketta koskeva OAS sekä luontoselvitys on pidetty kaavan laatijan toimesta julkisesti nähtävänä ns. valmisteluvaiheen kuulemista varten 2.9. - 27.9.2019. Lausuntonsa ovat nähtävilläoloaikana antaneet Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta ja Savonlinnan maakuntamuseo. Etelä-Savon ELY-keskuksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen lausunnoissa on esitetty tehtäväksi jonkin verran muutoksia ja täydennyksiä kaavaluonnokseen. Muissa lausunnoissa ei ole esitetty huomautettavaa eikä kaavaluonnoksen johdosta ole myöskään saatu palautetta naapureilta tai muilta osallisilta.

Pöytäkirjan liitteenä kaavan valmisteluaineisto ja saadut lausunnot.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että kaavamuutokselle on esitetty hyväksyttävät perusteet ja kaavaratkaisu nojautuu alueelta laadittuun tuoreeseen luontoselvitykseen. Kaavaehdotus voidaankin laatia luonnoksen pohjalta aluevarausten sijoittelun suhteen.

Kaavaselostusta tulee kuitenkin vielä täydentää mitoituslaskelmalla, jossa osoitetaan selkeästi uuden kaavaratkaisun mahdollistama rakennuspaikkojen lukumäärä/rantakilometri. Mitoitus tulee perustella myös ns. emätilatarkastelun kautta, jossa on huomioitu Synsiörannan tilasta aiemmin lohkotut rakennuspaikat. Laskelmasta tulee käydä ilmi myös muutettavien RM-alueiden vaikutus kaavan kokonaisrakennusoikeuteen suhteessa alkuperäiseen kaavaan. Lisäksi, koska rakennuspaikkakohtaiseen rakennusoikeuteen on esitetty merkittävä korotus, tulee kaavamääräyksiä tarkentaa siten, että niistä selkeästi käy ilmi talousrakennusten osuus rakennusoikeudesta. Rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden kohoamisen takia tulisi myös rakennusten rantaviivaetäisyyksissä noudattaa kunnan nykyistä rakennusjärjestystä. Kaavaehdotuksen laadinnassa tulee lisäksi tarpeellisilta osin huomioida myös muissa annetuissa lausunnoissa esitetyt tarkennukset ja muutokset. Kaavaehdotukseen tulee liittää kaavan laatijan vastineet annettuun palautteeseen.

Kaavan laatija on antanut vastineet kaavaluonnoksesta annettuun palautteeseen ja niiden mukaisesti on kaavaan tehty täydennyksiä.

Pöytäkirjan liitteenä 11.10.2019 päivätty kaavaehdotuskartta ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta. Täydennetty kaavaselostus ja OAS toimitetaan myöhemmin.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 10.11.2019 päivätty ehdotus Synsiörannan ranta-asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

______

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle,​ että 10.11.2019 päivätty ehdotus Synsiörannan ranta-​asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-​Savon ELY-​keskuksen,​ ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 7.11. - 9.12.2019, eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia. Lausuntonsa ovat antaneet Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt, että kaavaselostukseen tulee lisätä kuvaus alueen nykyisestä rakennuskannasta ja osoittaa sille tarvittaessa säilyttävät kaavamääräykset. Lisäksi Kokkoniemenkosken läheisyydessä olevan vanhan myllyn paikkaa koskevaa kaavamääräystä voisi muotoilla uudelleen. Kaavaselostuksen mitoitustarkastelua tulee täsmentää ja mitoitusta perustella tarkemmin, mikäli kaavassa on käytetty ympäröivää yleiskaavaa korkeampaa mitoitusta. ELY-keskuksen mukaan Kokkoniemenjoelle yleiskaavassa osoitettu apv-merkintä (arvokas pienvesi) olisi peruste osoittaa joen varteen esim. MY-merkintä (maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Vaikka joen rantaan ei ole osoitettukaan rakentamista, tarvitsisi jokivesistö suojavyöhykkeen myös muiden uhkatekijöiden osalta.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen lausunnon mukaan heidän luonnosvaiheen lausunnossa esitetty toive alkuperäisen kaavan mukaisten M-1 alueiden (maisemallisesti merkittävä metsätalousalue, jolla ei saa suorittaa avohakkuita) säilyttämisesta pyrki turvaamaan aiemmin muodostettujen rantatonttien omistajien etua ja yleensäkin järven virkistyskäyttöarvoa avohakkuita rajoittamalla. Muilta osin ei ympäristöpalveluilla ole ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Kaavan laatija on tehnyt yhteenvedon lausunnoista ja antanut niihin vastineen. Siinä on todettu, että Kokkoniemenjoen ranta-alueella ei ole luontoselvityksen mukaan mitään erityisiä luontoarvoja lukuunottamatta viitasammakon potentiaalista elinympäristöä, joka on kaavassa osoitettu luo-1 merkinnällä. ELY-keskuksen esittämälle MY-merkinnälle ei ole perusteita, koska erityisiä ympäristöarvoja ei metsäalueella ole ja normaalissa metsätaloudessakin on otettava huomioon sen vaikutukset vesistöihin. Kaavaa täydennetään kuitenkin lisäämällä Kokkoniemenjokea koskeva yleismääräys, jossa sen todetaan olevan arvokas pienvesi. Se tulee säilyttää luonnontilassaan ja metsänhoidossa tulee noudattaa rantametsiä koskevia metsänhoitosuosituksia ja metsälakia.

Nykyisen rakennuskannan osalta kaavaselostukseen lisätään maininnat maatilan pihapiirin rakennuksista ja kaavamääräyksiin lisätään /s-merkintä, jonka mukaan vanhat rakennukset, kuten navetta ja riviaitta tulisi säilyttää osana maatilan kulttuurihistoriaa. Vanhan myllyn paikkaa osoittavaa kaavamerkintää täsmennetään ELY-keskuksen suosittelemalla tavalla.

Kaavaselostukseen lisätään rantarakentamisen mitoitus myös suhteessa ns. muunnettuun rantaviivaan. Kaavan laatijan mukaan tulee ottaa kuitenkin huomioon se, että nyt on kyseessä voimassa olevan ranta-asemakaavan muutos. Näin ollen ei tavoitteena lähtökohtaisesti ole olemassa olevan rakennusoikeuden vähentäminen. Vastineen mukaan alueen rakentamistehokkuus ei ole tavanomaisesta poikkeava. Lisäksi on todettu, että maatilan talouskeskuksen normaalia rantarakennuspaikkaa suuremmalla rakennusoikeudella halutaan tukea maatilatoiminnan harjoittamista mm. sukupolven vaihdosten yhteydessä.

Ympäristöpalvelujen lausunnon osalta vastineessa on todettu, että rantametsät säilyvät jatkossakin metsätalousalueina. Niiden käyttö ei sisänsä vaarannu, eikä lausunto edellytä muutosta kaavaehdotukseen. Kaavaluonnosvaiheessa annetun vastineen mukaan normaalia metsätaloutta rajoittaviin erityismääräyksiin ei ole perusteita, koska metsäalueisiin ei kohdistu erityisiä ympäristöarvoja ja normaalissa metsätaloudessakin otetaan huomioon ranta-alueisiin liittyvät tekijät.

Liitteinä ovat:
1. Korjattu kaavakartta määräyksineen 13.1.2020.
2. Korjattu kaavaselostus 13.1.2020.
3. Lausunnot.
4. Kaavan laatijan yhteenveto ja vastineet 13.1.2020.
5. OAS 11.10.2019.
6. Luontoselvitys 6.9.2018.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Teknisen lautakunta toteaa, että kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ja lisäykset ovat riittäviä. Kaavassa käytetyt mitoitusperusteet ovat hyväksyttäviä, eikä kaavaratkaisu lisää alueen kokonaisrakennusoikeutta alkuperäiseen kaavaan nähden siitäkään huolimatta, että maatilan talouskeskuksen alueelle saa rakentaa kaksi erillistä kaksiasuntoista asuinrakennusta. Näin ollen sillä ei ole tässä tapauksessa merkitystä, katsotaanko AM-alue mitoituksessa yhdeksi vai kahdeksi rakennuspaikaksi. AM-alue on rantaviivaltaan suppea, peltojen ympäröimä vanha maatalouden rakennuskeskittymä, jonka yhteyteen lisärakentaminen on jopa suotavampaa kuin kokonaan erilliselle uudelle rakennuspaikalle. Rakennusoikeus- ja mitoituslaskelmien mukaan kaavaratkaisu ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta kokonaisrakennusoikeuden tai rakennuspaikkojen lukumäärän suhteen. 

Kaava-aluetta ympäröivän rantayleiskaavan ohjausvaikutus kaavamuutokseen on myöskin huomioitu riittävällä tavalla. Yleiskaavaselostuksen kohdassa "Mitoitusnormit" on todettu, että "ranta-asemakaavoitetun alueen mitoitus on ranta-asemakaavan mukainen". Näin ollen kaavan laatijan toteamus, että voimassa olevia rakennusoikeuksia ei ole perusteltua kysenalaistaa, on täysin hyväksyttävä.

Tekninen lautakunta hyväksyy 13.1.2020 päivätyn Synsiörannan ranta-asemakaavan muutoksen ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

______

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)