Tekninen lautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 LISÄPYKÄLÄ: Lukion pihan lähiliikuntapaikan rakentaminen (lisäpykälä)

KNGDno-2019-786

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hanke on ns. osallistava eli käyttäjiltä on pyydetty ideoita siihen, mitä pihaan tulisi rakentaa. Käyttäjät ovat toivoneet skeittaukseen/skuuttaukseen soveltuvaa asfaltoitua aluetta siihen soveltuvin välinen. Lisäksi toiveissa on ollut katettu ulkonaoppimisympäristö sekä voimistelu/tasapainoilu alue. Nämä on otettu huomioon suunnitelmissa.

Kangasniemen kunta on pyytänyt tarjouksia lukion pihan lähiliikuntapaikan rakentamisesta. Määräaikaan 28.10.2019 klo 16.00 mennessä saatiin kaksi tarjousta, joista kumpikin ylittävät hinnaltaan hankkeeseen varatun määrärahan. Tarjousten avauspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää hylätä kaikki tarjoukset itselleen epäedullisina, ja päättää siirtyä hankinnassa neuvottelumenettelyyn.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

________

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta päätti siirtyä neuvottelumenettelyyn, koska hankkeeseen varatut määrärahat eivät riittäneet hankkeen toteuttamiseen alkuperäisessä kilpailutuksessa.

Neuvottelumenettelyssä tarjouspyyntöä muokattiin niin, että katsomorakennetta pienennettiin ja yksinkertaistettiin, valaistuksen rakentamista pienennettiin ja leikkialueen rakentaminen pyydettiin optiona. Määräaikaan mennessä saatiin molemmilta tarjoajilta uusi tarjous. Molempien tarjoajien tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Maansiirto Marttinen Ay 150.988,00 € (ALV 0%). Hinta ylittää edelleen hankkeeseen varatun määrärahan. Tarvittava määrärahan siirto tehdään loppuvuodesta muiden mahdollisesti tarvittavien määrärahojen siirron yhteydessä.

Liitteenä tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää valita halvimman tarjoushinnan 150.988,00 € (ALV 0%) antaneen Maansiirto Marttinen Ay:n urakoitsijaksi lukion pihan lähiliikuntapaikan rakentamiseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______

Tiedoksi

tarjoajat, kunnanrakennusmestari, kiinteistötyönjohtaja, lukion rehtori, liikuntasihteeri

Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.