Tekninen lautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Investointien käyttösuunnitelma 2020

KNGDno-2019-706

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Investoinnit toteutetaan valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 sisältäen investointiohjelman TA2020 ja TS2021 sekä TS2022.

Toiminta- ja hallintosäännön 30 §:n mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille.

Investoinnit yhteensä:

Kiinteä omaisuus osto 200.000 €

Kiinteä omaisuus myynti 200.000€

Talonrakennus 750.500 €

Liikunta-alueet 25.000 €

Kaavatiet 160.000 €

Puistot ja yleiset alueet 180.000 €

Irtaimisto 112.000 €

ICT-hankinnat 114.200 €

Vesi- ja viemärilaitos 250.000 €

Yhteensä netto 1.591.700 €

Liitteenä investointien käyttösuunnitelma

Mikäli toimielimet päättävät siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää valtaa, päätöksessä tulee yksilöidä taso (vastuualue/tulosalue), miltä osin siirretään ja vastuualainen esimies.

Teknisellä toimialueella ei ole tarvetta siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää valtaa alemmas.

Sitovuustaso ja määrärahat tekninen lautakunta päättää investointimäärärahan siirroista ryhmien sisällä ja kunnanhallitus päättää investointimäärärahasiirroista ryhmien välillä. Yli 300.000 euron investointimäärärahasiirto viedään valtuustoon erikseen hyväksyttäväksi.

Sitovuustaso: talonrakennus ryhmänä, irtaimisto ryhmänä, liikunta-alueet ryhmänä, ICT-hankinnat ryhmänä, kaavatiet ryhmänä, puistot ja yleiset alueet ryhmänä, vesi- ja viemärilaitos ryhmänä (taseyksikkö 1.1.2016 alkaen).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy investointien 2020 käyttösuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______


Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.