Tekninen lautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Investointien määrärahasiirrot 2019

KNGDno-2019-780

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Toteutettujen ja keskeneräisten Investointien osalta tarvitsee tehdä seuraavat määrärahasiirrot, jotta hankkeet saadaan katettua. Investointien toteuma 1 - 10 kk on pöytäkirjan liitteenä. Samassa liitteessä on myös esitetty ennuste investointien loppuvuoden toteutumisesta.

Pääosa siirroista on ollut tiedossa jo kilpailutuksen jälkeen ja ne on esitelty teknisessä lautakunnassa. Tekninen lautakunta päättää määrärahasiirroista ryhmien sisällä ja kunnanhallitus ryhmien välillä.

Seuraavat määrärahasiirrot tehdään ryhmien sisällä:

Talonrakennus

Kohteesta 009447 Kankaistenkoulu siirretään 7.000 € kohteeseen 009448 Koittilan koulu.

Liikunta-alueet

Kohteesta 009292 Pururadan saneeraus siirretään 10.000 € kohteeseen 009291 Yhdysladun valaistuksen saneeraus.

Kaavatiet

Kohteista 009529 Sepäntie siirretään 5.000 €, 009542 Kankaistentie siirretään 2.000 € ja 009537 Takojantie siirretään 30.000 € kohteeseen 009523 Teollisuustie.

Kohteesta 009537 Takojantie siirretään 20.000 € kohteeseen 009525 Teiden valaistus.

Irtaimisto

Kohteista 009832 Kiinteistökeskus siiretään 12.000 € ja 009353 Päivähoito siirretään 35.000 € kohteeseen 009463 Niirasen päiväkoti.

Kohteesta 009832 Kiinteistökeskus siirretään  2.000 € kohteeseen 009357 Liikuntatoimi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää tehdä seuraavat investointien määrärahasiirrot:

Talonrakennus

Kohteesta 009447 Kankaistenkoulu siirretään 7.000 € kohteeseen 009448 Koittilan koulu.

Liikunta-alueet

Kohteesta 009292 Pururadan saneeraus siirretään 10.000 € kohteeseen 009291 Yhdysladun saneeraus.

Kaavatiet

Kohteista 009529 Sepäntie siirretään 5.000 €, 009542 Kankaistentie siirretään 2.000 € ja 009537 Takojantie siirretään 30.000 € kohteeseen 009523 Teollisuustie.

Kohteesta 009537 Takojantie siirretään 20.000€ kohteeseen 009525 Teiden valaistus.

Irtaimisto

Kohteista 009832 Kiinteistökeskus siiretään 12.000 € ja 009353 Päivähoito siirretään 35.000 € kohteeseen 009463 Niirasen päiväkoti.

Kohteesta 009832 Kiinteistökeskus siirretään  2.000 € kohteeseen 009357 Liikuntatoimi.

 

 

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

Tiedoksi

kunnanhallitus, talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä

Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015-7801 227 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.