Tekninen lautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Harlu-puiston nimeäminen

KNGDno-2019-771

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemellä toimiva valtakunnallinen karjalaisseura Harlu-seura ry on tehnyt kunnalle esityksen Harlu-puiston nimeämiseksi. Kohteeksi sopisi esim. paloaseman eteläpuolinen rantapuisto.

Aiemmin on ollut esillä jonkun kadun nimeäminen Harluntieksi, mutta uusilta asemakaava-alueilta ei ole järjestynyt sopivaa kohdetta. Olemassa olevien katujen nimen muutokset ovat taas siinä mielessä hankalampia, että silloin jouduttaisiin muuttamaan myös kiinteistöjen osoitteita.

Puiston nimeäminen edellyttäisi periaatteessa asian ratkaisemista asemakaavatasolla, koska maankäyttö- ja rakennusasetuksen 24 §:n mukaan asemakaava käsittää mm. sekä katujen että mahdollisten muiden yleisten alueiden nimet. Erillistä kaavamuutosta ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista tehdä vain yhden nimistötäydennyksen vuoksi, vaan asia voitaisiin hoitaa samoin kuin on menetelty muidenkin keskusta-alueen puistojen kohdalla (Anni Swanin puisto ja Pirtin perinnepuisto). Kohteiden nimiä on ryhdytty käyttämään heti nimeämispäätöksen jälkeen ja ne on merkitty kunnan ylläpitämiin opaskarttoihin ym. opastuksiin. Kaavatasoinen käsittely on sitten tehty myöhemmin laajempien asemakaavamuutosten yhteydessä. Tässä tapauksessa kaavatason käsittely voidaan hoitaa vireillä olevan toria ja ranta-aluetta koskevan laajemman asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Harlu-seuran esitys ja kartta pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että karttaliitteessä osoitettu asemakaavan mukainen puistoalue nimetään Harlu-puistoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen saapui klo 15.07.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_______

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)