Tekninen lautakunta, kokous 15.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Poikkeamislupahakemus / Pyynpesä 213-412-2-214

KNGDno-2019-677

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Luusniemen Levälammen rannalla sijaitsevalle tilalle Pyynpesä 213-412-2-214 haetaan poikkeamislupaa lomarakennuksen laajentamiseksi. Kyseessä on Kyyveden rantayleiskaavan mukainen lomarakennuksen rakennuspaikka (kaavamerkintä RA). Kaavan sallima rakennusoikeus ei hankkeen johdosta ylity, mutta rakentaminen edellyttää poikkeamislupaa rantaviivaetäisyyden suhteen.

Tilalla sijaitsee rakennusluvan 1993-30 mukaisesti rakennettu n. 50 k-m²:n suuruinen lomarakennus, n. 30 k-m²:n suuruinen sauna ja n. 10 k-m²:n suuruinen varasto. Nyt aikomuksena on tehdä lomarakennukseen laajennus sekä muuttaa olemassa oleva parveke asuintiloiksi siten, että rakennuksen kerrosala kasvaa n. 80 k-m²:in. Samassa yhteydessä haetaan lupaa myös uuden 30 k-m²:n suuruisen varastorakennuksen rakentamiselle. Toimenpiteet edellyttävät poikkeamislupaa lomarakennuksen laajennuksen osalta, koska sen rantaviivaetäisyys on lähimmillään n. 13 metriä.

Maastokatselmuksen perusteella lähin rantaviivaetäisyys suuntautuu ruoppaamalla uimarannaksi kunnostettuun lahdenpoukamaan. Rakennukset eivät juurikaan näy mainittua poukamaa laajemmalle vesistöön, koska muilta osin rakennuspaikan edustalla on lähes 20 metriä leveä puustoltaan koskematon vesijättömaa. Rakennuspaikalla on jo suoritettu rakentamiseen tähtääviä maansiirto- ja tasaustöitä.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa rakennushankkeen johdosta. Yksi rajanaapuri on kuitenkin kommentoinut, että lisärakentamista on vaikea kieltää, koska alkuperäinen rakennus on aikanaan jo rakennettu liian lähelle rantaviivaa. Lisäksi hän on todennut, että rakennustöitä on jo aloitettu ennen luvan myöntämistä sekä kritisoinut hankkeesta esitetyn asemapiirroksen tasoa.

Poikkeamisen edellytyksenä on MRL 171 §:n mukaan, että hanke ei saa:

1. Aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

2. Vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

3. Vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

4. Johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisen edellytyksenä on MRL:n mukaan myös se, että hakemuksen tueksi on esitetty erityisiä syitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.

Perustelut:
Kun otetaan huomioon, että laajennus kohdistuu lomarakennukseen, joka on aikanaan rakennettu lainvoimaisen rakennusluvan nojalla sekä se, että rakennuksen laajentamnen ei aiheuta haitallisia muutoksia alueen maisemakuvaan, voidaan hakemus tässä tapauksessa hyväksyä. Asemapiirroksesta käy riittävällä tavalla ilmi suunniteltujen ja olemassa olevien rakennusten sijainti ja puutteelliset tiedot on selvitetty maastokäynnin avulla.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttamiselle, ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä myöskään aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemuksen tueksi on esitetty MRL:n edellyttämiä erityisiä syitä.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Tämä päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien, jonka kuluessa on haettava tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Suoritemaksu 500 € (lasku lähetään myöhemmin).

Sovelletut oikeusohjeet:
- MRL 43 §
- MRL 171 §
- MRL 173 – 174 §:t
- Rakennusjärjestys kohdat 5.1 ja 12.1.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_______

Tiedoksi

Hakija, ELY

Muutoksenhaku

Valitusosoitus teknisen lautakunnan poikkeamislupapäätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. (MRL 193 §).

Valitusoikeus on

* viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla,
* sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös olennaisesti vaikuttaa,
* sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,
* sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
* kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,
* toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristösuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,
* viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42500
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma - pe 8.00 - 16.15.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.