Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Yhteistyösopimus Etelä-Savon yhteen sovittavaan perhekeskustoimintaan 2020-2021

KNGDno-2016-333

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakunnan LAPE-työn johtoryhmä on pyytänyt kuntia allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen Etelä-Savon yhteen sovittavaan perhekeskustoimintaan 2020-2021.

Sopimuksessa sovitaan perhekeskustoimintaan liittyvistä yhteen sovittavan työn tavoitteista, toimenpiteistä sekä sopijapuolten rooleista Etelä-Savon maakunnan alueen perhekeskustoiminnassa. Sopimuksen tausta-asiakirjoina ovat Etelä-Savon maakunnallinen perhekeskustoimintamalli (2018) sekä Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen Etelä-Savon yhteen sovittavaan perhekeskustoimintaan 2020-2021 ja valtuuttaa alakoulujen rehtorin allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henna Forss, Mikko Nislin

Muutoksenhaku

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.