Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Opetustoimen henkilöstörekrytoinnit lukuvuodeksi 2020-2021

KNGDno-2020-186

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Opetustoimessa tarvitaan tulevana lukuvuonna yksi koulunkäynninohjaaja sijoituspaikkana Vuojalahden koulu, laaja-alainen erityisopetuksen tuntiopettaja sijoituspaikkana Beckerin, Vuojalahden ja Koittilan koulut sekä matemaattisten aineiden opettaja sijoituspaikkana Kangasniemen lukio ja Kankaisten koulu. Tehtäviä hoitavat henkilöt ovat irtisanoutuneet tehtävistään eläköitymisten johdosta ja ne vapautuvat 1.8.2020 alkaen. Kaikki tehtävät on syytä täyttää toistaiseksi voimassa olevina ja niihin on varattu määrärahat talousarviossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

1) myöntää eron koulunkäynninohjaaja xxxxxxxxxx (vakanssinumero 120104), laaja-alaiselle erityisopettaja xxxxxxxxxx (vakanssinumero 220069) sekä matemaattisten aineiden lehtori xxxxxxxxxx (vakanssinumero 220079) ja

2) päättää käynnistää toistaisiksi voimassa oleviin virka- ja työsuhteisiin yhden laaja-alaisen erityisopetuksen tuntiopettajan, yhden matemaattisten aineiden opettajan sekä yhden koulunkäynninohjaajan rekrytoinnin. Lautakunta valitsee haastattelutyöryhmän.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

1) hyväksyi päätösehdotuksen

2) hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi haastatteluryhmään SImo Hokkasen ja Marjaana Sävilammin ja varalle Erkki Paatolan. Viranhaltijoista haastatteluihin osallistuu Mikko NIslin ja Merja Mälkki.

Tiedoksi

asianosaiset, Merja Mälkki, Mikko Nislin, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.