Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 11.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Martta Partin testamenttirahaston opintoavustukset saadusta omaisuudesta lv. 2019-2020

KNGDno-2019-668

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on saanut Martta Partin 12.10.1989 tekemän testamentin perusteella omaisuutta käytettäväksi jäljempänä esitetyllä tavalla.

Korkein hallinto-oikeus päätti 26.8.1993 (T2957/93): "Martta Partin testamentin mukaan joka vuosi omaisuuden vuotuinen tuotto ja 10 % pääomasta on käytettävä vähävaraisten koululaisten ja opiskelijoiden taloudelliseen tukemiseen kunnanhallituksen parhaaksi katsomalla tavalla."

Kunnanvaltuusto siirsi 29.7.1993 §:ssä 74 testamentin käyttöä koskevan toimivallan sivistyslautakunnalle. Opintoavustuksen jakoperusteet ovat kunnanhallituksen hyväksymät, viimeksi 2.10.2006.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa lukuvuotta 2019-2020 koskevat Martta Partin testamentin perusteella jaettavat opintoavustukset haettavaksi. Hakuaika on 14.10. - 17.11.2019, ja jaettava summa on 1.673 €.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päivi Paappanen

Muutoksenhaku

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.