Rakennuslupajaosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Rakennusluvan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat

KNGDno-2019-766

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Rakennusvalvontaviranomaisen on huolehdittava maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemistä tehtävistä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvanhakija ja toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Edellinen rakennusvalvonnan taksojen maksuperusteet on tullut voimaan 11.1.2019.
Kangasniemen kunnan hallintosäännön 1.6.2017 25 §:n mukaisesti rakennuslupajaoston toimivaltaan kuuluu päättää palvelualueen palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteita jollei toisin ole määrätty.

Rakennusvalvonnan vuosittainen maksujen korotus sisältyy kunnan talouden tasapainottamisohjelmaan.

Pöytäkirjan liitteenä rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat, vanha taksa ja uusi taksaehdotus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan uuden rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat joka tulee voimaan 1.1.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________


Käsitellyt asiat