Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Lausunto Mikkelin keskussairaalan Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelma

KNGDno-2019-749

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkuntien lausunnot Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelmasta 12.11.2019 mennessä. Kunnilta saatujen lausuntojen jälkeen asian käsittelyä jatketaan Essoten hallituksen kokouksessa 21.11.2019.

Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelma pohjaa Essoten valtuuston hyväksymään Keskelle elämää (2010) -hankesuunnitelmaan ja ESPER-hankesuunnitelmaan (2015).

Suurimmat muutokset ESPER-hankesuunnitelman 2015 Mielen talon suunnitelmaan ovat seuraavat:
- vanhojen tilojen peruskorjauksesta luopuminen ja uudisrakennuksen rakentaminen
- Kyyhkylässä vuokralla olevien kuntoutuspalvelujen siirtäminen sairaalakampukselle samaan rakennukseen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa
- suun terveydenhuollon poistaminen tilaohjelmasta (tilat keskustaan entisen Anttilan 1. kerrokseen)
- osastopaikkojen vähentäminen noin 20 %.

Huomioitavaa on, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta päätös siirtyä pois Moision psykiatrisesta sairaalasta muun sairaalatoiminnan yhteyteen on tehty jo siinä vaiheessa kun kuntayhtymä
myi Moision psykiatrisen sairaalan. Muuton ajankohta on lykkääntynyt koska sairaala-alueella ei ole ollut vielä käytettävissä tiloja.

Mielen- ja kuntoutuksentalon tilakokonaisuus sisältää nk. Pirtin ja Pultin tontin uudisrakennuksen tilat. Tilaohjelma on 14.288 brm2. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilat koostuvat nuorten ja aikuisten vastaanottotiloista, lasten, nuorten ja aikuisten osastotiloista ja toiminnallisen kuntoutuksen tiloista. Sairaalaopetuksen ala- ja yläkoulun tilat sijaitsevat lasten ja nuorten osastotoiminnan yhteydessä. Mikkelin kaupungin sivistystoimi vuokraa sairaalaopetuksen tilat kuntayhtymältä. Koulutilojen kustannus on yhteensä noin 1,83 miljoonaa euroa.

Mielen- ja kuntoutuksentalossa työskentelevän henkilöstön määrä on 274 htv. Tavoitteena on, että henkilöstömäärä vähenee 10 %. Uudet työn tekemisen muodot (jalkautuva toiminta, digitalisaation hyödyntäminen,
ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen reagoiminen) ja henkilöstön yhteiskäytön hyödyntäminen vaikuttavat siihen, miten hyvin palvelutarpeen kasvusta johtuvaa painetta henkilöstömäärän lisäämiseen voidaan kompensoida ja hillitä. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä kuntoutuspalveluissa laitospaikat vähenevät ja avohoidon laajentaminen ja kehittäminen korostuu.

Mielen- ja kuntoutuksentalon kustannusarvio luonnossuunnitelmien perusteella on 41,4 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoitus perustuu täysin vieraan pääoman käyttöön.

Muutoin hankesuunnitelma on luettavissa liitteistä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Mielen ja kuntoutuksen talosta seuraavaa:

Kangasniemen kunnan mielestä Mielen ja kuntoutuksen talon toteuttaminen on toiminnallisesti perusteltua. Se vähentää myös käytössä olevien tilojen määrää ja tehostaa toimintaa. Rakennusinvestoinnin on esitetty olevan kannattava toiminnan sekä kiinteistönhoidon ja ylläpidon näkökulmasta. Investoinnilla ei pystytä alentamaan kustannuksia, mutta pystytään hillitsemään niiden kasvua.

Tämä investointi yhdessä muiden rakennushankkeiden kanssa lisää kuntien talouspaineita. Edelleen tulee etsiä sekä toiminnallisia että investointiin liittyviä ratkaisua, jolla hankkeen kustannuksia saataisiin pienennettyä.

Hankkeen rahoitusratkaisussa tulee huomioida omistajakuntien vaikea taloustilanne.

Päätöstä hankkeen toteuttamisisesta ei tule kuitenkaan tehdä ennen kuin on selvillä valtakunnallinen sote-ratkaisu, KYS-Erva -alueen työnjako ja niiden vaikutus hankkeen toteuttamiseen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää lausuntonaan Mielen ja kuntoutuksen talosta seuraavaa:

Kangasniemen kunnan mielestä Mielen ja kuntoutuksen talon toteuttaminen on toiminnallisesti perusteltua. Se vähentää myös käytössä olevien tilojen määrää ja tehostaa toimintaa. Rakennusinvestoinnin on esitetty olevan kannattava toiminnan sekä kiinteistönhoidon ja ylläpidon näkökulmasta. Investoinnilla ei pystytä alentamaan kustannuksia, mutta pystytään hillitsemään niiden kasvua.

Tämä investointi yhdessä muiden rakennushankkeiden kanssa lisää kuntien talouspaineita. Edelleen tulee etsiä sekä toiminnallisia että investointiin liittyviä ratkaisua, jolla hankkeen kustannuksia saataisiin pienennettyä.
Hankkeen rahoitusratkaisussa tulee huomioida omistajakuntien vaikea taloustilanne.

Hankkeen toteuttamisessa tulee huomioida valtakunnallinen sote-ratkaisu, KYS-Erva -alueen työnjako ja niiden vaikutus hankkeen toteuttamiseen.

Tiedoksi

Essote

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)